Laboratoria mleka
Zlecenie badań i oznakowanie próbek
 • zawartość tłuszczu oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany przez PCA w zakresie (1,50–12,00) g/100g,  aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość białka oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (1,00–9,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość kazeiny oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (2,00–3,50) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość laktozy oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (3,00–6,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość suchej masy oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (5,50–27,00) g/100g, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • zawartość mocznika oznaczana metodą spektometrii w podczerwieni z zastosowaniem aparatu MilkoScan, zgodnie z normą PN-ISO 9622:2015-09, parametr akredytowany w zakresie (100–1000) mg/l, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.
 • liczba komórek somatycznych oznaczana metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem aparatu Fossomatic, zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-2:2007, parametr akredytowany w zakresie (5x103–2x106) komórek/ml, aktualny zakres akredytacji podany na stronie: www.pfhb.pl/laboratoria/laboratoria-mleka/certyfikaty.

Informujemy, że:

 • klient lub strona trzecia może złożyć skargę,
 • na życzenie zleceniodawcy, w sprawozdaniu z badań wyniki przedstawiane są wraz z oszacowaną niepewnością rozszerzoną U95 wyznaczoną  przy k=2,
 • wyniki badań zawierające wartości zmierzone z poza zakresu działalności Laboratorium przedstawione będą w formie graficznej, ↑y lub ↓y, gdzie y oznacza górną lub dolną granicę zakresu pomiarowego stosowanej przez laboratorium metody,
 • w oszacowanej niepewności nie uwzględniono niepewności związanej z pobieraniem próbek oraz warunkami ich dostarczenia,
 • istnieje możliwość obecności przy wykonywaniu zleconych badań, po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium terminu i godziny,
 • cennik badań znajduje się na stronie pfhb.pl/usługi.

ZASADA NR 1. zasada prostej akceptacji:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli nie przekracza dopuszczalnego limitu, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy limitu i jest rozpatrywane tam gdzie to zasadne.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli przekracza dopuszczalny limit, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy limitu i jest rozpatrywane tam gdzie to zasadne.

ZASADA NR 2. zasada oparta na paśmie ochronnym U95:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli mieści się w strefie akceptacji przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli mieści się w strefie odrzucenia przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%.

ZASADA NR 3. zasada oparta na paśmie ochronnym – warunkowa akceptacja/odrzucenie:

 • WYNIK ZGODNY – jeżeli mieści się w strefie akceptacji przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK ZGODNY warunkowo – jeżeli mieści się w polu tolerancji w paśmie ochronnym U95. Jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru przekroczyła granicę tolerancji. Dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji, ryzyko błędnego przyjęcia wynosi do 50%.
 • WYNIK NIEZGODNY – jeżeli mieści się w strefie odrzucenia przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej przy k = 2, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%.
 • WYNIK NIEZGODNY warunkowo – jeżeli nie mieści się w polu tolerancji, jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru znajduje się w polu tolerancji w paśmie ochronnym U95. Dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%.

Instrukcja pobierania próbki mleka – zalecana przez PFHBiPM

1) Mleko zbiorcze:

 1. partię mleka przed pobraniem dokładnie wymieszać,
 2. próbki powinny być pobierane do czystych, suchych oraz szczelnych pojemników napełnionych w 3/4 objętości (min 30 ml mleka),
 3. warunki oraz czas transportu powinny zapewniać dostarczenie próbki w niezmienionym stanie fizycznym oraz chemicznym,
 4. zaleca się stosowanie konserwantu typu Bronopol w ilości 0,02 g / 50 ml mleka.

2) Mleko ćwiartkowe (badanie diagnostyczne):

 1. zdoić pierwsze strugi mleka,
 2. zanurzyć strzyki w preparacie do dezynfekcji poudojowej,
 3. odczekać 30 sekund i dokładnie osuszyć strzyki,
 4. po otwarciu pojemnika (fiolki), trzymać go pod kątem 45 stopni, z każdej ćwiartki zdoić po 10 ml mleka do jednej próbki lub z wybranej pojedynczej ćwiartki min 30 ml mleka (najlepiej ze środkowej strugi),
 5. próbki powinny być pobierane do czystych, suchych oraz szczelnych pojemników napełnionych w 3/4 objętości,
 6. warunki oraz czas transportu powinny zapewniać dostarczenie próbki w niezmienionym stanie fizycznym oraz chemicznym,
 7. zaleca się stosowanie konserwantu typu Bronopol w ilości 0,02 g / 50 ml mleka.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W celu spełnienia obowiązku Administratora na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.pfhb.pl/rodo.