PFHBiPM
Usługi

Cennik

Kalkulator cen

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
 
 
 
 
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Metoda oceny
Stawka jednorazowa od krowy XXX zł
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX zł
Faktura (netto) XXXX zł
Minimalna ilość udojów: xx
Roczna wartość faktur (netto) XXXX zł

* do kwoty netto należy doliczyć wartość VAT w wysokości 8%

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
 
 
 
 
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Metoda oceny
Stawka jednorazowa od krowy XXX zł
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX zł
Faktura (netto) XXXX zł
Minimalna ilość udojów: xx
Roczna wartość faktur (netto) XXXX zł

* do kwoty netto należy doliczyć wartość VAT w wysokości 8%

Orientacyjny cennik usług ze strony pfhb.pl | Skontaktuj się z nami: +48 22 502 33 47, pfhb@pfhb.pl

MŚP (Stado dotowane z budżetu państwa)

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które w co najmniej w jednym roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oświadczenia spełniają łącznie następujące kryteria: zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:
1) średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
2) małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3) mikroprzedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>e-dokumenty&nbsp;|</strong> -0,10 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,10
Nowi

Stado oceniane od stycznia 2020 roku


<p>pakiet <strong>Aktywny użytkownik SOL</strong>&nbsp;<strong>|</strong> -0,20 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,20
Dotychczasowi

Stado oceniane do końca grudnia 2019 roku


<p>pakiet <strong>bez Karty Jałówki-Krowy |</strong> -0,42 zł / szt. <strong>|</strong>&nbsp;<a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,42
Duże (Stado bez dotacji z budżetu państwa)

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 193/1 z dnia 01.07.2014 r.) jest przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników, 
W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych
w pkt. 1) i 2) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji, lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej).
2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
3. którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.
WIĘCEJ INFORMACJI – Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Link do pobrania rozporządzenia


Pakiet ocena
Pakiet Ocena + hodowla

 

 

  • Usługi świadczone w stadach bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej
Stawka jednorazowa za usługę w zł netto/szt.
Stado ≤ 1069,50
Stado ˃ 1063,50

Zryczałtowane opłaty za usługi, według zasad określonych w ust. 1, pobierane są każdorazowo za wykonaną podczas wizyty pracownika PFHBiPM usługę oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej w stadzie, na podstawie stanu krów objętych oceną zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w okresie między ostatnią, a bieżącą wizytą, wliczając w to sztuki ubyłe w tym okresie.

  

 

  
 

  • Raporty wynikowe, analityczne, wykazy wyników
Dostarczenie raportu dotyczącego oceny wartości użytkowej bydła mlecznego lub mięsno-mlecznego realizowanego na zlecenie hodowcy / producentaStawka w zł netto
Koszty stałe *RW8, RW9, RW102,20
RW3, RW4, RW6, RW7 **1,20
RW112,50
Koszty wydruku jednej strony0,20

*/ ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku
**/ raport RW7 dostępny tylko dla pakietu „Ocena+Hodowla”

  

 

  
 

  • Usługi świadczone przez Laboratoria mleka PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod ocenąPodmiot skupujący
Badania próbek mleka zbiorczego10,0020,00
 
Badania próbek mleka (badania diagnostyczne)Stado pod ocenąStado bez oceny
Ilość próbek 1–510,0020,00
Ilość próbek 6–108,0016,00
Ilość próbek 11–156,0012,00
Ilość próbek 16–204,008,00
Ilość próbek powyżej 202,004,00
   
Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG *9,9012,50

*/ Koszt usługi dotyczącej badania cielności krów z próbek mleka pobranych indywidualnie przez hodowcę poza próbnym dojem zostanie powiększony o koszt przesyłki zestawu do analizy w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem operatora pocztowego.

  

 

  
 

  • Usługi świadczone przez Laboratoria paszowe PFHBiPM
Jednorazowa analiza próbki paszy (w zł netto)Stado pod ocenąStado bez ocenyna rzecz podmiotu trzeciego dostarczającego próbki pasz do analizy ze stad bez oceny
Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy35,0050,001–9 szt. 50,00
10–20 szt.45,00
21–50 szt.40,00
> 50 szt.35,00

 

  

 

  

  • Usługi w zakresie systemu teleinformatycznego PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
Pobieranie danych z systemu SYMLEK, do programów kojarzeniowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne (nie dotyczy programu DoKo). Opłata za jeden rekord jest stała i zależy od ilości informacji w nim zawartych.
1–10 informacji w rekordzie0,10
11–20 informacji w rekordzie0,12
21–50 informacji w rekordzie0,15
>50 informacji w rekordzie0,20
  
Pobieranie danych z systemu SYMLEK do programu DoKo0,30

 

 

 

  • Korzystanie z aplikacji Internetowej StadoOnLine (SOL)
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod OcenąStado bez oceny
System abonamentowy SOL
Moduł Podstawowybez opłat (w ramach oceny)275,00 (opłata roczna)
Moduł Inseminator
Moduł Zdrowie0,80 1)1,00 2)
Jednorazowe szkolenie / konsultacja w siedzibie użytkownika150,00 3)

1) Opłata za sztukę wg stanu krów (bez sztuk ubyłych), zarejestrowanych w systemie SYMLEK na próbnym doju.

2) Opłata za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego.

3) Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzanej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta. Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.

 

 
 

  • Doradztwo żywieniowe
Stawka w zł netto/szt.Stado pod ocenąStado bez oceny
Doradztwo żywieniowe jednorazowe
Opłata jednostkowa za 1 krowę7,808,60
Opłata minimalna 1)234,00257,40
Opłata maksymalna 1)780,00858,00
Doradztwo żywieniowe w abonamencie 2)
 Płatność po każdej wizycie doradcy w stadziePłatności za okres 12 miesięcy z góry
 Stado pod ocenąStado bez ocenyStado pod ocenąStado bez oceny
1–20 szt.120,00132,00456,00501,60
21–48 szt.156,00171,60592,80652,08
49–75 szt.240,00264,00912,001003,20
76–200 szt.450,00495,001710,001881,00
> 200 szt.600,00660,002280,002508,00

1) Płatność za wykonaną usługę doradczą w systemie jednorazowym liczona jest na podstawie iloczynu:
liczby krów w stadzie x opłata jednostkowa.
Jeżeli po wyliczeniu wartość jest:
   ⇒ niższa niż opłata minimalna, należy przyjąć stawkę opłaty minimalnej
   ⇒ wyższa niż opłata maksymalna, należy przyjąć stawkę opłaty maksymalnej
Wielkość stada ustalana jest na podstawie:
   ⇒ stanu krów (bez sztuk ubyłych) na ostatnim próbnym doju
lub
   ⇒ faktycznego stanu krów w stadzie w dniu wykonywania usługi doradczej.

2) Przedział wielkościowy stada determinujący opłatę za wykonaną usługę w systemie abonamentowym ustalany jest w dniu podpisania umowy na podstawie stanu krów na ostatnim próbnym udoju lub faktycznego stanu krów w stadzie  w dniu wykonywania usługi doradczej.

   
  

   

  

  • Podstawowe usługi hodowlane
Podstawowe usługi hodowlaneStawka w zł netto/brutto*/szt
1. Wpis do ksiąg hodowlanych buhaja hodowlanego
stado z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)106,00
stado bez dofinansowania z budżetu państwa (Duże Przedsiębiorstwa)180
2. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt do księgi (od zaświadczenia)25,00
3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:
zwierzęcia (jałówki, krowy, buhajka) będącego przedmiotem handlu lub obrotu43,00
komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu43,00
zarodka50,00
4. Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego (bez kosztów badania na nosicielstwo wad genetycznych)214,00
5. Rejestracja pochodzenia
wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu125,00
biologicznych rodziców wprowadzonego do obrotu zarodka z importu81,00
cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET125,00
materiału żeńskiego z importu w stacji ET i jałownikach108,00
6. Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego
do krycia naturalnego75,00
do spółki unasieniania121,00
7. Wydanie opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej lub buhajów, od których pozyskano nasienie lub jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych94,00

* dot. usług pkt 1–7 w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa usługi te nie podlegają podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rodzaj usługiStawka w zł netto/szt.
8. Usługi w zakresie oceny typu i budowy
przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej i mięsno-mlecznej (na wniosek)20,00
przeprowadzenie oceny RUTYNA + (R+)10,00

 

 

  • Usługi Laboratorium Genetyki Bydła
Rodzaj usługiStawka w zł netto/szt.
Badanie laboratoryjne markerów genetycznych wraz z kosztem obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej138,00
Badanie laboratoryjne markerów genetycznych100,00
Ustalenie pochodzenia
1 analiza: potomek, matka – Certyfikat DNA, ojciec – Certyfikat DNA
(Certyfikat DNA + Ekspertyza pochodzenia)
114,00
2 analizy: potomek, matka, ojciec – Certyfikat DNA
(Certyfikat DNA + Ekspertyza pochodzenia)
228,00
3 analizy: potomek, matka, ojciec
(Certyfikat DNA + Ekspertyza pochodzenia)
342,00