PFHBiPM
Usługi

Cennik

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
 
 
 
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Metoda oceny
Stawka jednorazowa od krowy XXX zł
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX zł
Faktura (netto) XXXX zł
Minimalna ilość udojów: xx
Roczna wartość faktur (netto) XXXX zł

* do kwoty netto należy doliczyć wartość VAT w wysokości 8%

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
 
 
 
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Metoda oceny
Stawka jednorazowa od krowy XXX zł
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX zł
Faktura (netto) XXXX zł
Minimalna ilość udojów: xx
Roczna wartość faktur (netto) XXXX zł

* do kwoty netto należy doliczyć wartość VAT w wysokości 8%

Orientacyjny cennik usług ze strony pfhb.pl | Skontaktuj się z nami: +48 22 502 33 47, pfhb@pfhb.pl

MŚP (Stado dotowane z budżetu państwa)

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które w co najmniej w jednym roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oświadczenia spełniają łącznie następujące kryteria: zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:
1) średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
2) małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3) mikroprzedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>e-dokumenty&nbsp;|</strong> -0,10 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,10
<p>pakiet <strong>Aktywny użytkownik SOL</strong>&nbsp;<strong>|</strong> -0,20 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,20
<p>pakiet <strong>bez Karty Jałówki-Krowy |</strong> -0,42 zł / szt. <strong>|</strong>&nbsp;<a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej informacji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,42
Duże (Stado bez dotacji z budżetu państwa)

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 193/1 z dnia 01.07.2014 r.) jest przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników, 
W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych
w pkt. 1) i 2) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji, lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej).
2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
3. którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.
WIĘCEJ INFORMACJI – Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Link do pobrania rozporządzenia


Pakiet ocena
Pakiet Ocena + hodowla

 

 

  • Usługi świadczone w stadach bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej
Stawka jednorazowa za usługę w zł netto/szt.
Stado ≤ 1069,50
Stado ˃ 1063,50

Zryczałtowane opłaty za usługi, według zasad określonych w ust. 1, pobierane są każdorazowo za wykonaną podczas wizyty pracownika PFHBiPM usługę oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej w stadzie, na podstawie stanu krów objętych oceną zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w okresie między ostatnią, a bieżącą wizytą, wliczając w to sztuki ubyłe w tym okresie.

  

 

  
 

  • Raporty wynikowe, analityczne, wykazy wyników
Dostarczenie raportu dotyczącego oceny wartości użytkowej bydła mlecznego lub mięsno-mlecznego realizowanego na zlecenie hodowcy / producentaStawka w zł netto
Koszty stałe *RW8, RW9, RW102,20
RW3, RW4, RW6, RW7 **1,20
RW112,50
Koszty wydruku jednej strony0,20

*/ ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku
**/ raport RW7 dostępny tylko dla pakietu „Ocena+Hodowla”

  

 

  
 

  • Usługi świadczone przez Laboratoria mleka PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod ocenąInny podmiot
Badania próbek mleka zbiorczego10,0020,00
 
Badania próbek mleka (badania diagnostyczne)Stado pod ocenąStado bez oceny / Inny podmiot
Ilość próbek 1–510,0025,00
Ilość próbek 6–108,0021,00
Ilość próbek 11–156,0017,00
Ilość próbek 16–204,0013,00
Ilość próbek powyżej 202,009,00
   
Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG *
– próbka pobrana przez pracownika PFHBiPM w ramach próbnego doju 
– próbka pobrana indywidualnie przez hodowcę
9,90*12,50*

*/ należy doliczyć koszt przesyłki zestawu do analizy wg stawki operatora pocztowego.

  

 

  
 

  • Usługi świadczone przez Laboratoria paszowe PFHBiPM
Jednorazowa analiza próbki paszy (w zł netto)Stado pod ocenąStado bez oceny / Inny podmiot
Pobranie i oznaczenie składu chemicznego próbki paszy35,0050,00

 

  

 

  

  • Usługi w zakresie systemu teleinformatycznego PFHBiPM
Rodzaj usługiStawka w zł netto
Pobieranie danych z systemu teleinformatycznego, do programów kojarzeniowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne (nie dotyczy programu DoKo). Opłata za jeden rekord jest stała i zależy od ilości informacji w nim zawartych.
1–10 informacji w rekordzie0,15
11–20 informacji w rekordzie0,20
21–50 informacji w rekordzie0,30
>50 informacji w rekordzie0,40
  
Pobieranie danych z systemu teleinformatycznego do programu DoKo0,50

 

 

 

  • Korzystanie z aplikacji Internetowej StadoOnLine (SOL)
Rodzaj usługiStawka w zł netto
 Stado pod OcenąStado bez oceny
System abonamentowy SOL
Moduł Podstawowybez opłat (w ramach oceny)275,00 (opłata roczna)
Moduł Inseminator
Moduł Zdrowie0,80 1)1,00 2)
Jednorazowe szkolenie / konsultacja w siedzibie użytkownika150,00 3)

1) Opłata za sztukę wg stanu krów (bez sztuk ubyłych), zarejestrowanych w systemie SYMLEK na próbnym doju.

2) Opłata za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego.

3) Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzanej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta. Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.

 

 
 

  • Doradztwo żywieniowe
Stawka w zł netto/szt.Stado pod ocenąStado bez oceny
Doradztwo żywieniowe jednorazowe
Opłata jednostkowa za 1 krowę7,808,60
Opłata minimalna 1)234,00257,40
Opłata maksymalna 1)780,00858,00
Doradztwo żywieniowe w abonamencie 2)
 Płatność po każdej wizycie doradcy w stadziePłatności za okres 12 miesięcy z góry
 Stado pod ocenąStado bez ocenyStado pod ocenąStado bez oceny
1–20 szt.120,00132,00456,00501,60
21–48 szt.156,00171,60592,80652,08
49–75 szt.240,00264,00912,001003,20
76–200 szt.450,00495,001710,001881,00
> 200 szt.600,00660,002280,002508,00

1) Płatność za wykonaną usługę doradczą w systemie jednorazowym liczona jest na podstawie iloczynu:
liczby krów w stadzie x opłata jednostkowa.
Jeżeli po wyliczeniu wartość jest:
   ⇒ niższa niż opłata minimalna, należy przyjąć stawkę opłaty minimalnej
   ⇒ wyższa niż opłata maksymalna, należy przyjąć stawkę opłaty maksymalnej
Wielkość stada ustalana jest na podstawie:
   ⇒ stanu krów (bez sztuk ubyłych) na ostatnim próbnym doju
lub
   ⇒ faktycznego stanu krów w stadzie w dniu wykonywania usługi doradczej.

2) Przedział wielkościowy stada determinujący opłatę za wykonaną usługę w systemie abonamentowym ustalany jest w dniu podpisania umowy na podstawie stanu krów na ostatnim próbnym udoju lub faktycznego stanu krów w stadzie  w dniu wykonywania usługi doradczej.

 

 

 

 

  • Podstawowe usługi hodowlane
Podstawowe usługi hodowlaneStawka w zł netto/brutto*/szt
1. Wpis do ksiąg hodowlanych buhajka / buhaja
stado z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)120,00
stado bez dofinansowania z budżetu państwa (Duże Przedsiębiorstwa)204,00
2. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt do księgi (od zaświadczenia)29,00
3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:
zwierzęcia (jałówki, krowy, buhajka) będącego przedmiotem handlu lub obrotu48,00
komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu48,00
zarodka57,00
4. Kwalifikacja buhajka/buhaja do wpisu do ksiąg hodowlanych  

przegląd bez wizyty (w przypadku gdy dostępny jest certyfikat potwierdzający pochodzenie)

133,00

przegląd z wizytą (zawiera koszty badania DNA buhajka, nie zawiera kosztu badania DNA dla matki buhajka)

243,00

5. Rejestracja pochodzenia
wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu165,00
biologicznych rodziców wprowadzonego do obrotu zarodka z importu92,00
cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET142,00
materiału żeńskiego z importu w stacji ET i jałownikach142,00
6. Przeprowadzenie selekcji buhaja zgłoszonego do wpisu do ksiąg lub wpisanego do ksiąg hodowlanych85,00
7. Wydanie opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej lub buhajów, od których pozyskano nasienie lub jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych

107,00

8. Wydanie rodowodu pięciopokoleniowego
wersja papierowa11,00
wersja elektroniczna5,00

* dot. usług pkt 1–8 w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa usługi te nie podlegają podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rodzaj usługiStawka w zł netto/szt.
9. Usługi w zakresie oceny typu i budowy
przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej i mięsno-mlecznej (na wniosek)24,00
przeprowadzenie oceny RUTYNA + (R+)12,00
10. Raporty hodowlane
RW Indeksy w wersji papierowej10,00
RW Indeksy w wersji elektronicznej5,00

 

 

  • Usługi Laboratorium Genetyki Bydła
Rodzaj usługi laboratoryjnejStawka w zł netto/szt.
1. Badanie markerów genetycznych (genotypowanie)100,00
2. Badanie markerów genetycznych i kontrola pochodzenia lub/i oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP100,00
3. Oszacowanie genomowej wartości hodowlanej samic38,00