PFHBiPM
Certyfikaty

Certyfikat Jakości ICAR na prowadzenie ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych

Od 2007 roku PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Oceny Użytkowości Zwierząt ICAR, a od 2010 roku posiadaczem Certyfikatu Jakości ICAR, który stanowi uwierzytelnienie wiarygodności usług, prowadzonych przez nas na podstawie norm oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zgodnie z aktualnymi procedurami prawo posługiwania się wspomnianym certyfikatem, przyznawane jest organizacjom członkowskim ICAR na 5 lat z obowiązkową procedurą weryfikacyjną po 2,5 roku. Stąd w 2018 roku, poddaliśmy się wspomnianej procedurze. W efekcie przeglądu dokumentacji zakres pól działalności objętych Certyfikatem Jakości ICAR obok identyfikacji, systemu oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, analiz laboratoryjnych mleka, przetwarzania danych, ksiąg bydła mlecznego poszerzony został o system oceny typu i budowy. 

Pozytywna opinia audytora, daje naszej organizacji prawo posługiwania się Certyfikatem Jakości ICAR do roku 2021.

Certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratoriów Badania składu chemicznego mleka i LKS

Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Ogromnym kapitałem PFHBiPM są jej pracownicy. Firma zapewnia doskonałe warunki pracy, daje możiwość rozwoju i samorealizacji. Najlepszym świadectwem popierającym prawdziwość tej tezy jest wyróżnienie naszej organizacji certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat otrzymaliśmy z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, a idei tej patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiątkową statuetkę wraz z certyfikatem przyznano nam już po raz drugi, co jest ogromnym wyróżnieniem i pokazuje niebagatelny wkład organizacji w budowanie efektywnego i  – co ważniejsze – przyjaznego miejsca pracy. Zwłaszcza, że w historii tego konkursu tylko 11 firm zdobyło to zaszczytne miano po raz drugi. Należy pamiętać, że PFHBiPM zatrudnia w całej Polsce ponad 1000 osób, co pokazuje, na jaką skalę dba o potrzeby i prawa pracowników.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” honoruje firmy przodujące pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanujących prawa pracowników i prowadzących dialog społeczny wewnątrz zakładu. Takie przedsiębiorstwa są gwarantami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która zapewnia swoim obywatelom prawo do godnej i uczciwej pracy, a takie działania przyczyniają się do budowania nowoczesnego państwa, w którym przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju Polski.