PFHBiPM
O nas

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – jedyny pełnoprawny reprezentant środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

   Kalendarium

   • 12 marca 1995 r. na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka powołana została PFHBiPM.
   • 1 lipca 2004 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadje upoważnienie PFHBiPM do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.
   • 1 lipca 2006 r. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła.
   • 1 lipca 2007 r. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek
    i krów ras mlecznych.
   • 1 lipca 2008 r. powołanie grupy doradców żywieniowych.
   • 10 grudnia 2010 r. otrzymanie certyfikatu ICAR.
   • 1 kwietnia 2011 r. wdrożenie program Hodowca online, protoplasty programu do zarządzania stadem Stado OnLine.
   • 1 lipca 2012 r. wprowadzenie usługi doradztwa w zakresie doboru par rodzicielskich.
   • 1 kwietnia 2013 r. jako pierwsi na świecie oznaczamy subkliniczną ketozę.
   • 1 marca 2015 r. uruchomienie Laboratorium Genetyki Bydła.
   • 1 kwietnia 2016 r. powołanie Centrum Genetycznego Poznaniu.
   • grudzień 2019 r. wdrożenie Indeksu Ekonomicznego.

   Kim jesteśmy

   • Jesteśmy organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną o zasięgu ogólnopolskim.
   • W naszych strukturach zrzeszonych jest ponad 11 000 członków skupionych w 21 Związkach Regionalnych i Rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

   Nasza firma w liczbach

   • 4 Regiony Oceny, w ramach których funkcjonuje 12 jednostek terenowych.
   • 4 laboratoria analiz mleka.
   • 2 laboratoria analiz pasz.
   • 1 laboratorium Genetyki Bydła.
   • 4 stacje kalibracji.
   • 1 Centrum Genetyczne.

   Współpracujemy i jesteśmy obecni

   • Światowa Federacja Holsztyńsko-Fryzyjska (WHFF)
   • Europejska Konfederacja Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC)
   • Europejska Federacja Simentalska (ESF)
   • Światowa Federacja Hodowców Bydła Simentalskiego (WSFF)
   • Europejski Związek Hodowców Ras Czerwonych (ERDBA)
   • Międzynarodowa Federacja Hodowców Ras Czerwonych (IRDBF)
   • Międzynarodowy Komitet do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR)
   • Podkomitet ICAR ds. międzynarodowej oceny genetycznej buhajów INTERBULL
   • EuroGenomics
   • Komisja Europejska (ekspert w grupie dialogu obywatelskiego), 
   • COPA-COGECA (wiceprzewodnicząca grupy roboczej mleko i produkty mleczne),
   • FIL/IDS (wiceprzewodnicząca polskiego komitetu)
   • Konsorcjum Genomika Polska
   • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
   • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   • Instytut Zootechniki PIB w Balicach
   • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
   • Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
   • Centrum Doradztwa Rolniczego
   • Krajowe Spółki Inseminacyjne
   • Fundacja Badawcza Uniwersytetu w Georgii

   Certyfikaty

   • Certyfikat Jakości  ICAR
   • Akredytacja ICAR w zakresie genotypowania zwierząt
   • Certyfikaty akredytacji PCA dla Laboratoriów Badania składu chemicznego mleka i LKS dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
   • Certyfikat ISAG
   • Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

   Misja

   • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
   • Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
   • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
   • Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
   • Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
   • Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
   • Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
   • Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
   • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła.

   Główne zadania

   • Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej.
   • Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
   • Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
   • Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
   • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
   • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
   • Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
   • Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
   • Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
   • Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
   • Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   • Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
   • Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
   • Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.
   • Genotypowanie zwierząt.