PFHBiPM
O nas
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
   
 • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
   
 • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11 000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.

Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych. W związku z tym PFHBiPM jest aktywnym członkiem takich międzynarodowych organizacji jak: Światowa Federacja Holsztyńsko-Fryzyjska (WHFF),  Europejska Konfederacja Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC), Europejska Federacja Simentalska (ESF), Światowa Federacja Hodowców Bydła Simentalskiego (WSFF), Europejski Związek Hodowców Ras Czerwonych (ERDBA) i Międzynarodowa Federacja Hodowców Ras Czerwonych (IRDBF). PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR) oraz podkomitetu ICAR ds. międzynarodowej oceny genetycznej buhajów INTERBULL.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w §1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art. 7 ust.1 pkt. 1–6 i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.  

 

  Nasze główne cele

  Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:

  • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
  • Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
  • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
  • Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
  • Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
  • Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
  • Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
  • Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
  • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

  Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

  • Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej.
  • Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
  • Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
  • Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
  • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
  • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
  • Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
  • Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
  • Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
  • Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
  • Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
  • Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
  • Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.
  • Prowadzenie Laboratorium Genetyki Bydła w celu genotypowania zwierząt.