V Forum Genetyczne
Prelegenci

Dr inż. Agnieszka Nowosielska

jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Tytuł doktora w dziedzinie nauk rolniczych uzyskała w 2008 roku. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie doskonalenia bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej. Od 2014 roku do chwili obecnej pracuje w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, początkowo jako główny specjalista – selekcjoner bydła mlecznego, a od 2019 roku dyrektor ds. hodowli. Wcześniej przez 10 lat pracowała w spółce inseminacyjnej, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia z zakresu programów oceny i selekcji buhajów. Aktualnie odpowiada za realizację ośmiu programów hodowlanych bydła ras mlecznych w Polsce. Jej szczególne zainteresowania, to praktyczne wykorzystanie informacji uzyskanej podczas genotypowania zwierząt w praktyce hodowlanej.

Dr inż. Ewa Sosin

jest pracownikiem naukowym Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, autorka prac dotyczących ochrony zasobów genetycznych, żywienia zwierząt oraz jakości produktów, w tym produktów od ras zachowawczych. Koordunuje program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwono-białej i jest aktywnie zaangażowana w organizację zarządzania ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce oraz Europie metodami in situ i ex situ. Jest również członkiem członek Grupy Roboczej ex situ ERFP. W ostatnim czasie zaangażowana w organizację Krajowego Banku Materiałów Biologicznych; tworzenie „Krajowego programu ochrony i zarządzania bioróżnorodnością zwierząt gospodarskich metodami ex situ”, budowanie Europejskiej Sieci Genbanków (EUGENA), a także rozwój systemu certyfikacji gospodarstw i produktów marką RASA RODZIMA. Podejmuje również działania wspierające budowanie świadomości społeczeństwa nt. roli ras rodzimych zwierząt gospodarskich jako elementu dziedzictwa kulturowego oraz czynnej ochrony przyrody (edukacja młodzieży, warsztaty tematyczne, współpraca z jednostkami kultury i oświaty).

Dr Jack Windig

jest genetykiem populacji pracującym na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Pracował nad różnymi zagadnieniami z dziedziny hodowli zwierząt, zajmując się zdrowiem, dobrostanem i zrównoważonym rozwojem populacji zwierząt. Zajmował się między innymi tematyką zdrowotności wymion bydła, odporności na scrapie u owiec oraz bezrożnością. Obecnie główną specjalizacją jest hodowla zwierząt w małych populacjach, takich jak rodzime rasy bydła i psów, oraz sposób zapobiegania nadmiernemu inbredowi i związanych z nim wadom genetycznym i czy depresji inbredowej. Obecnie pracuje nad projektem UE dotyczącym wpływu selekcji genomowej na różnorodność genetyczną miejscowych ras bydła oraz nad projektem krajowym dotyczącym przydatności rodzimych ras bydła do rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Dr Tomasz Krychowski

jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie i AGRI-TEC w Paryżu, doktorat uzyskał na SGGW w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako pracownik naukowy w Polsce (PAN) i Francji (INRA), specjalizując się w genetyce bydła. Wieloletni wykładowca i kierownikiem Wydziały Zootechniki na Wyższej Szkole Rolniczej w Angers. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Unii Spółdzielni Zachodniej Francji URCEO-CREAVIA (obecnie INNOVAL), zajmującej się rozrodem i selekcją bydła, trzody chlewnej, koni, kóz i królików. W ciągu swojej kariery był członkiem różnych komisji i komitetów zajmujących się poprawą genetyczną zwierząt hodowlanych oraz genomiką. Jest aktywnym wykładowcą i konsultantem międzynarodowym w dziedzinie organizacji i hodowli bydła. Autor publikacji naukowych z zakresu zootechniki i genetyki bydła.

Dr Janez Jenko

jest ekspertem w zakresie hodowli zwierząt. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie w Lublanie, pracując jednocześnie w Instytucie Rolnictwa Słowenii. Po zakończeniu studiów doktoranckich zdobył cenne doświadczenie podczas pracy w znanym ośrodku naukowym, Roslin Institute w Szkocji. Obecnie jest pracownikiem naukowym w firmie Geno SA, organizacji hodowlanej skupiającej się na rasie norweskiej czerwonej. Jego praca polega na optymalizacji strategii hodowlanych poprzez połączenie danych fenotypowych, rodowodowych i markerowych za pomocą podejścia jednostopniowej oceny wartości hodowlanej.

Dr Jiří Hojer

jest absolwentem Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego (1996 r). Następnie przez ponad 20 lat pracował w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej, gdzie odpowiadał za rynek bydła i towarów rolnych, zajmując się analizą rynku, ustawami dotyczącymi hodowli i weterynarii, a także przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt i krajowymi programami pomocy. Przez ostatnie 10 lat pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Hodowli i Handlu Towarowymi Produktami Zwierzęcymi, a w roku 2019 został dyrektorem czeskiej firmy zajmującą się hodowlą bydła, która posiada własną stację sztucznego unasienniania oraz utrzymuje około 100 byków produkcyjnych.

Dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni

jest absolwentem kierunku Zootechnika Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (1996 r).  Specjalista z zakresu chowu i hodowli oraz ochrony zasobów genetycznych bydła. Kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego.

Członek zarządu PFHBiPM, rady hodowlanej i rady programowej PFHBiPM. Główne kierunki badawcze: ochrona zasobów genetycznych bydła, wykorzystanie lokalnych ras bydła do produkcji wysokiej jakości żywności i kształtowania krajobrazu, ocena zmienności  genetycznej bydła.