PFHBiPM
Aktualności

Świadectwa zootechniczne – zmiany we wzorze formularzy

Roman Januszewski | | Hodowla | świadectwo zootechniczne

W okresie stosowania nowych wzorów formularzy świadectw zootechnicznych określonych w  rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717, które obowiązuje od 1  listopada 2018 r., państwa członkowskie powiadomiły Komisję o pewnych praktycznych problemach ze stosowaniem tych wzorów formularzy, związanych z wydawaniem świadectw zootechnicznych i weryfikacją tożsamości zwierząt hodowlanych. Ponadto sytuacja, w której świadectwa zootechniczne dotyczące materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu może wystawiać tylko jeden podmiot, jest problematyczna ze względu na podział między odrębnymi organizacjami jakimi są związki hodowców i przedsiębiorstwami hodowlanymi z jednej strony a centrami pozyskiwania lub przechowywania nasienia lub zespołami pozyskiwania lub produkcji zarodków z drugiej.

Mając na względzie zdobyte doświadczenie w okresie od 1 listopada 2018 roku zaktualizowano wzory formularzy świadectw zootechnicznych w  rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/602 z 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/717. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory formularzy świadectw zootechnicznych,  do stosowania bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia 4 lipca 2020 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1589360326017&uri=CELEX:32020R0602 )

Zmiany formularzy świadectw zootechnicznych dotyczą:

  • we wzorach formularzy świadectw zootechnicznych dla materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu wprowadzono  miejsce przeznaczone na podpis więcej niż jednego podmiotu wydającego świadectwo w związku z wymaganą niekiedy walidacją informacji na temat zwierzęcia-dawcy przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane, a informacji na temat materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu – przez centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia lub zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków,
  • zezwala się na oddzielenie części świadectwa zootechnicznego dotyczącej materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu od części dotyczącej zwierzęcia-dawcy, pod warunkiem że kopia świadectwa zootechnicznego wydana dla zwierzęcia-dawcy zostanie dołączona do świadectwa zootechnicznego wydanego dla materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu,
  • wprowadzenie do rodowodu indywidualnego numeru identyfikacyjnego rodziców i dziadków, jeżeli numer ten różni się od numeru w księdze hodowlanej,
  • możliwość drukowania zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej,
  • w przypadku rolnictwa ekstensywnego we wzorze formularza świadectwa zootechnicznego podaje się okres krycia zamiast daty krycia,
  • umożliwienia zastępowania drukowanych przypisów i uwag zamieszczonych we wzorach formularzy świadectw zootechnicznych wydrukowanym odniesieniem do bezpośrednio dostępnego wielojęzycznego źródła informacji, takiego jak odpowiedni i zweryfikowany link do stosownej internetowej publikacji w Dzienniku Urzędowym, w widocznym miejscu w świadectwie zootechnicznym.

W okresie przejściowym do dnia 4 sierpnia 2020 r. świadectwa zootechniczne na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, mogą być wydawane zgodnie ze  wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717.