PFHBiPM
Aktualności

Rejestracja par rodzicielskich zarodków z importu

| Hodowla

Z uwagi na coraz liczniejsze zapytania i wątpliwości dotyczące dokumentów wymaganych dla importowanych zarodków jak i procedury rejestracji przełożenia zarodka, została podjęta decyzja, iż  od 1 stycznia 2020 r. rodowody par rodzicielskich importowanych zarodków będą rejestrowane w systemie teleinformatycznym SYMLEK tylko przez Dział Hodowli PFHBiPM Biuro w Warszawie ul. Żurawia 22; 00-515 Warszawa.

Pragniemy, aby hodowca, który zakupił zarodek importowany nie miał kłopotu z zarejestrowaniem rodowodów rodziców tego zarodka, ani w przyszłości problemów z potwierdzeniem pochodzenia zwierzęcia z niego urodzonego. Po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego SYMLEK pary rodzicielskiej, sam fakt przełożenia zarodka rejestrowany jest na podstawie ZAŚWIADCZENIA O PRZENIESIENIU ZARODKA przez specjalistów Działu Oceny obsługujących oborę danego hodowcy.   

Przypominamy, że zaimportowane z zagranicy zarodki pochodzące od zwierząt hodowlanych czystorasowych muszą być zaopatrzone w świadectwa zootechniczne zgodnie ze wzorami świadectw, odpowiednio: dla państw UE czy spoza UE, określonych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu.

Podstawą rejestracji pary rodzicielskiej zarodka będzie uwierzytelniona kopia świadectwa zootechnicznego dla zarodka  wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz pisemny wniosek o rejestrację. Dokumenty należy kierować na w/w adres Biura Działu Hodowli w Warszawie. 

Usługa będzie odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem PFHBiPM dostępnym na stronie www.pfhb.pl.