PFHBiPM
Aktualności

Postęp hodowlany – droga do sukcesu

Sławomir Kuczyński | | Doradztwo hodowlane

Sukces w hodowli bydła mlecznego to składowa wielu czynników, należą do nich między innymi potencjał genetyczny zwierząt i warunki środowiskowe, w których ten potencjał może się realizować. Chcąc uzyskać wysoką produkcję należy doskonalić jednocześnie oba te czynniki.

Doskonalenie genetyczne stada jest procesem długotrwałym, kosztownym i wymaga konsekwencji w działaniu. Hodowcy muszą wykorzystywać wszelkie dostępne narzędzia, które podsuwa rozwój biotechnologii. Najnowocześniejszą i zarazem najdokładniejszą obecnie metodą szybkiego doskonalenia genetycznego stada jest genotypowanie samic, które pozwala wyłonić najwartościowsze zwierzęta w stadzie w zależności od wyznaczonego celu hodowlanego. Genotypowanie pozwala także racjonalnie gospodarować środkami przeznaczonymi na zakup nasienia buhajów, które zamierzamy użyć do inseminacji. Odpowiednio ułożony plan kojarzeń podniesie poziom hodowlany przyszłego stada i jednocześnie ograniczy straty związane z reprodukcją. Nie bez znaczenia jest również informacja, którą możemy uzyskać w wyniku genomowania, dotycząca obecności genu warunkującego np. produkcję mleka z lepszą przydatnością do produkcji serowarskiej kappa kazeina typu B czy mleka prozdrowotnego zawierającego beta kazeinę A2. W przyszłości może to być klucz do dodatkowego zysku.

Kolejnym narzędziem w doskonaleniu stada po genotypowaniu jest zabieg embriotransferu zarodków od zwierząt, które przedstawiają najwyżej oszacowaną WH. Zwierzęta te powinny stać się punktem wyjściowym na drodze postępu hodowlanego.

Inną metodą wykorzystywaną do doskonalenia genetycznego  bydła mlecznego jest ocena typu i budowy krów (OTiB) i  przygotowany na jej wynikach dobór buhajów do kojarzeń (DoKo). Dzięki ocenie typu i budowy wartości hodowlane krów zyskują na dokładności. Program Doko analizuje wartości hodowlane samic i buhajów, pozwala hodowcy na określenie celu hodowlanego i wybór najodpowiedniejszych buhajów jako ojców przyszłego pokolenia.

Nowym narzędziem selekcyjnym, które możemy wykorzystać w pracy hodowlanej jest także Indeks Ekonomiczny, który przedstawia wartość hodowlaną zwierzęcia wyrażoną w złotówkach. Indeks Ekonomiczny pozwala porównać różnicę zysków pomiędzy zwierzętami w jednej laktacji. Wartości IE obliczane są dla wszystkich samic począwszy od zwierząt zgenotypowanych, poprzez krowy z obliczoną wartością  hodowlaną  oraz zwierzęta młode posiadające tylko rodowodową wartość hodowlaną. Dzięki IE o znanej dokładności oszacowania dla każdego osobnika, wybór najlepszych zwierząt jest znacznie łatwiejszy.

Korzystanie przez hodowcę z narzędzi będących w posiadaniu PFHBiPM tj.: genotypowanie samic, ocena pokroju krówdobór do kojarzeń Doko, Indeks Ekonomiczny, przyczynia się do

  • przyspieszenia postępu hodowlanego w stadzie,
  • obniżenia kosztów
  • i zwiększeniu zysków z produkcji mleka.

Gorąco zachęcam do współpracy w myśl hasła „Naszym celem Twój sukces hodowlany”.