PFHBiPM
Aktualności

Inbred – warto znać jego poziom

Ewa Wieczorek | | Hodowla

Inbred (chów wsobny) jest wynikiem kojarzenia spokrewnionych osobników. Polega na występowaniu w określonym locus (miejsce lokalizacji genu w chromosomie) dwóch identycznych wariantów genu (allele), przy czym oba allele (jeden odziedziczony po matce drugi po ojcu) pochodzą od osobników spokrewnionych przez jednego lub większą liczbę wspólnych przodków. Występowanie dwóch takich samych alleli w locus określa się mianem homozygotyczności i różnicuje na homozygotę dominującą (AA) oraz recesywną (aa). Przeciwieństwem homozygotyczności jest sytuacja, gdy oba allele są odmienne. Tworzą one wówczas układ Aa, co z kolei określa się heterozygotycznością.

Miarą chowu wsobnego jest współczynnik inbredu, który informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia u osobnika par alleli w układzie homozygotycznym (AA lub aa) wskutek odziedziczenia ich od spokrewnionych rodziców. Jest on wyrażony w procentach i przyjmuje wartość od 0% dla braku inbredu do 100% dla pełnego zinbredowania.

Jak wynika z powyższych objaśnień, chów wsobny powoduje zwiększenie liczby homozygotycznych (AA lub aa), kosztem zmniejszenia liczby heterozygotycznych (Aa) układów alleli, co ma określone konsekwencje u potomstwa. Może to prowadzić do depresji inbredowej, która wiąże się z obniżeniem poziomu wartości użytkowej.

Centrum Genetyczne PFHBiPM szacuje:
⇒ współczynnik inbredu dla samic i buhajów,
⇒ kompletność rodowodu,
⇒ oczekiwany inbred potomstwa każdego aktywnego buhaja,
⇒ przyrost inbredu dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Szczegółowe definicje wyżej wymienionych współczynników można odnaleźć w leksykonie przygotowanym przez CGen na cgen.pl/leksykon. Obliczenia wykonywane są co tydzień, aby jak najszybciej uwzględniać nowo zarejestrowane osobniki.

Na stronach:

  • cgen.pl/inbred/wyniki/ – prezentujemy analizy dla całej populacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
  • cgen.pl/indeksy/ – przedstawione są informacje o wartości inbredu dla indywidualnych buhajów oraz samic w kartach zwierząt dostępnych w rankingu CGen.
  • Wyniki inbredu są także zamieszczone w raportach RW Indeksy oraz w SOL-u.

Przydatne narzędzie hodowlane, jakim jest program do kojarzeń DoKo, którym dysponuje doradca PFHBiPM, uwzględnia stopień spokrewnienia, jaki istnieje między jałówką lub krową i wybranym do krycia buhajem. Przy analizie spokrewnienia buhaja z kojarzoną samicą DoKo bierze pod uwagę 6 pokoleń przodków samca i samicy (jeśli są w systemie SYMLEK zarejestrowane).

Zachęcamy do współpracy z naszymi doradcami.