PFHBiPM
Aktualności

Wyniki genomowego inbredu buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

CGen | | Hodowla

Wykorzystanie informacji genomowej w hodowli zwierząt ma ogromny wpływ na postęp genetyczny. To jednakże wiąże się również ze wzrostem inbredu, co może prowadzić do strat ekonomicznych z powodu depresji inbredowej. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera monitorowanie inbredu przy pomocy informacji genomowej, która zapewnia lepszy wgląd w poziom inbredu populacji. Centrum Genetyczne przeprowadziło analizę genomowego inbredu przy wykorzystaniu genotypów buhajów współdzielonych przez Spółdzielnię EuroGenomics. Analiza była oparta na genotypach 47 902 buhajów otrzymanych w ramach wymiany między członkami EuroGenomics. Jednym z ciekawych wniosków wypływających z przeprowadzonych badań jest fakt, iż genomowy inbred wykazuje znacznie szybsze tempo przyrostu w porównaniu do oszacowań opartych o klasyczne analizy na danych rodowodowych. W dniu 28 czerwca 2021, wyniki przeprowadzonych analiz zostaną zaprezentowane podczas spotkania grupy roboczej EuroGenomics. W przygotowaniu jest również artykuł, w którym szerzej zostaną przedstawione wyniki wraz z interpretacją. O tej publikacji poinformujemy w odrębnym newsie.