PFHBiPM
Aktualności

Wniosek o moratorium na pasze oparte o komponenty GMO

Radosław Iwański | | Informacje

Sześć organizacji:

  • Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG,
  • Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

zwróciło się do Ministra Rolnictwa z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

Organizacje te występujące w imieniu hodowców wnioskują o wprowadzenie moratorium na zakaz stosowania pasz opartych o komponenty GMO na minimum 6 lat, a także wprowadzenie skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka.