PFHBiPM
Aktualności

Walny Zjazd Lubuskiego Związku Hodowców Bydła

Alicja Pachut | | Lubuski ZHB w Zielonej Górze

4 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbył się Walny Zjazd Lubuskiego Związku Hodowców Bydła.

Zjazd otworzył i prowadził prezes Stanisław Zawadzki. Po powitaniu członków Związku, Stanisław Zawadzki przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Związku, a z Komisji Rewizyjnej Przemysław Sawicki.

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi. Ponadto przyjęty został plan działania na rok 2020 oraz plan wydatków. Następnie Adam Borowski z PFHBiPM RO Poznań przedstawił nową usługę w ofercie PFHBiPM – SOL i PAG, a aktualną sytuację w ocenie oraz hodowli bydła przedstawił Marcin Grześkowiak – kierownik biura PFHBiPM RO Poznań.

Podczas posiedzenia zostały wybrane nowe władze Lubuskiego Związku Hodowców Bydła. W skład zarządu weszli: Stanisław Zawadzki – prezes, Stanisław Galant – wiceprezes, Łukasz Brzechwa – sekretarz, Roman Kruszakin – członek, Jan Pabierowski – członek. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Piotr Kozica – przewodniczący, Andrzej Sawicki – członek i Paweł Początek – członek.

Druga część Walnego Zjazdu odbyła się z udziałem zaproszonych gości: PFHBiPM reprezentował Marcin Grześkowiak – kierownik biura PFHBiPM RO Poznań, Lubuski Oddział Regionalny ARiMR – dyrektor Andrzej Rochmiński, Oddział Terenowy KOWR z-ca dyrektora Roman Jabłoński, LODR – dyrektor Jerzy Bielawski oraz z-ca dyrektora Roman Frankowski, WCHiRZ Filia w Skwierzynie – dyrektor Anna Klik, prezesi lubuskich Spółdzielni Mleczarskich – Andrzej Jarmasz i Ryszard Mańczak.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez prezesa Stanisława Zawadzkiego, Andrzej Rochmiński przedstawił formy pomocy dla rolników poszkodowanych
w wyniku wystąpienia suszy rolniczej oraz informacji nt. wniosków o przyznanie pomocy. Hodowcy wnioskowali żeby w pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali producenci, którzy faktycznie mają produkcję zwierzęcą.

Roman Jabłoński omówił ustawę o dzierżawie nieruchomości rolnej. Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, zmieniło zasady zagospodarowania państwowych gruntów. Podstawową formą stała się dzierżawa, która cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, nie wymagający angażowania dużych środków finansowych.

Ryszard Mańczak oraz Andrzej Jarmasz prezesi lubuskich spółdzielni mleczarskich przedstawili aktualną sytuację na rynku mleka.  

W końcowym wystąpieniu prezes Stanisław Zawadzki podziękował ustępującemu zarządowi za merytoryczną pracę na rzecz rozwoju Lubuskiej Hodowli Bydła Mlecznego, a także zebranym za przybycie i udział w Zjeździe.