PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie weryfikacyjne doradców ds. hodowli z zakresu oceny typu i budowy

Roman Januszewski | | Doradztwo hodowlane

Gromadzenie wiarygodnych danych o cechach pokroju oraz doskonalenie jakości ich pozyskiwania są niezbędne aby uzyskać certyfikat ICAR na prowadzenie oceny typu i budowy bydła mlecznego. W tym celu ICAR opracował zbiór wytycznych jakie należy stosować w krajowych systemach oceny pokroju aby otrzymać taki certyfikat.

PFHBiPM stosując się do wytycznych ICAR w tym zakresie, organizuje regularne szkolenia dla grupy klasyfikatorów oceniających pokrój (w naszym kraju są to dorady ds. hodowli). Celem tych szkoleń jest harmonizacja i ujednolicenie oceny w skali kraju. Standardem jest odbycie dwóch takich szkoleń w ciągu roku.

Tego typu spotkanie szkoleniowo/weryfikacyjne doradców ds. hodowli odbyło się w dniach 15–17.09.2021 r . w GR Sylwii i Łukasza Kraska w Kalinowie (woj. podlaskie). W szkoleniu wykorzystano reprezentatywną dla populacji grupę krów. Doradcy ocenili 16 krów pierwszego dnia oraz 8 krów dnia następnego (wybranych spośród 16 z dnia pierwszego). Każdy z doradców przeprowadzał ocenę indywidualnie, bez możliwości konsultowania się między sobą. Następnie dyskutowano nt. odchylenia indywidualnych ocen klasyfikujących od ocen referencyjnych (oceny głównego klasyfikatora) i wyjaśniano, który wynik jest prawidłowy dla określonej cechy u krowy. Przyjęliśmy też zasadę punktowania tych samych krów w dwóch kolejnych dniach ( 8 szt.). Na podstawie tych ocen wyliczana jest powtarzalność dla doradców i dla danej cechy.

Oceny każdego doradcy były analizowane na podstawie wyliczonej średniej, odchylenia standardowego oraz rozstępu odchylenia punktacji dla danej cechy.

Poza analizą ocen wykonanych na szkoleniu, analizie statystycznej poddano punktację poszczególnych oceniających z okresu styczeń–sierpień 2021 roku. Na jej podstawie udzielane są ewentualne wskazówki i zalecenia dla doradcy.

Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podziękować gospodarzom naszego szkolenia za udostępnienie obiektu i zwierząt oraz serdeczne przyjęcie naszych specjalistów. Tego typu szkolenia pozwalają naszym doradcom na ciągłą harmonizację oceny typu i budowy. Jest to niezwykle istotne aby utrzymać wysoki standard usług świadczonych przez PFHBiPM oraz niezbędne do uzyskania certyfikatu ICAR.