PFHBiPM
Aktualności

Selekcja samic łatwiejsza z RW Indeksy

Małgosia Grabowska | | Hodowla

Kluczem do sukcesu w zarządzaniu stadem bydła mlecznego jest dostęp do rzetelnych informacji oraz ich odpowiednie wykorzystanie. Podstawowe raporty związane z oceną wartości użytkowej zawierają informacje, które pozwalają na bieżąco monitorować wyniki uzyskiwane w stadzie. Raport RW Indeksy to z kolei raport hodowlany, który pomoże ocenić potencjał genetyczny stada oraz ułatwi podejmowanie odpowiednich decyzji selekcyjnych prowadzących do maksymalizacji zysków.

Wybierając zwierzęta do dalszej hodowli, czyli na matki przyszłego pokolenia krów, należy bezwzględnie kierować się ich wartością hodowlaną. Raport RW Indeksy zawiera informacje o wartościach indeksów hodowlanych samic rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO i RW. Jest raportem analityczno-sprawozdawczym, dzięki czemu w jednym miejscu w czytelny sposób zestawione są informacje o wartościach hodowlanych samic. Jest aktualizowany trzy razy w roku, po każdym głównym sezonie oceny wartości hodowlanej.

Raport obrazuje dane całego stada – STATYSTYKA, jak również indywidualnie każdą samicę posiadającą wartości hodowlane – WYKAZY. Przegląd informacji o krowach i jałówkach pozwala szybko ocenić stado, wskazać zarówno jego silne i słabe strony. Wizualnym wskazanie najlepszych i najsłabszych sztuk w stadzie na wykazie zwierząt ma ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących remontu stada czy strategii krycia.

 

Statystyki

Część statystyczną dla stada stanowią dwa bloki. W pierwszym prezentowane jest podsumowanie bazujące na oficjalnych wynikach oceny wartości hodowlanej. W drugim bloku podsumowanie opiera się na wartościach indeksów rodowodowych obliczanych przez Centrum Genetyczne. Ten blok zawiera jedynie wartości dla Indeksów selekcyjnych PF i IE (bez podindeksów), które ze względu na niska precyzje służą do wstępnej selekcji samic. 

Na postawie prezentowanych danych w statystykach można  łatwo porównywać ze sobą samice. Przykładowo można zobaczyć ile średnio są lepsze jałówki w porównaniu do krów, s to pozwala ocenić czy w stadzie osiągany jest postęp i jak prowadzona jest praca hodowlana. Na raporcie poza wynikami dla konkretnego stada znajdziemy średnią dla wszystkich stad krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej będących pod oceną (ostatni wiersz). 

W tej części znajdziemy także informacje o wartościach maksymalnych i minimalnych uzyskiwanych przez samice, a także graniczne wartości dla 20% najlepszych i 20% najsłabszych wyników w stadzie. Obrazują one, w jakich zakresach wartości mieszczą się wyniki dla większości sztuk ze stada. Wartości te można porównywać, np. poprzez odniesienie do wykresu dla populacji by uzyskać klarowniejszy obraz. 

 

Wykazy

W części z wynikami oceny wartości hodowlanej znajdują się indywidualne wartości indeksów IE i PF wraz ze składowymi PF. Dodatkowo zamieszczono pozycję rankingową zwierzęcia w stadzie w oparciu o IE i PF, co pozwala łatwo ocenić jak dane zwierzę wypada na tle stada.

Przy co najmniej 5 sztukach rasy PHF w stadzie, komórki mają nadawany kolor tła czerwony lub zielony. Kolorowanie dotyczy każdej kolumny niezależnie, czyli opiera się zawsze na wartościach konkretnego indeksu lub podindeksu. Na czerwono zaznaczone są najniższe wartości (20% najsłabszych sztuk), a na zielono najwyższe wartości (20% najlepszych sztuk). Wizualne wskazanie najlepszych i najsłabszych sztuk w stadzie ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących remontu stada, selekcji jałówek czy zakupu materiału hodowlanego. Każdą sztukę zamieszczoną w wykazie i posiadającą wartość IE można odnieść do wykresu z rozkładem IE dla populacji. Dotyczy to nie tylko sztuk ze stada, ale także sztuk których zakup jest rozważany.

Na raporcie możemy przyjrzeć się dodatkowo takim informacjom jak poziom inbredu. Szczególnie łatwo jest wychwycić sztuki z inbredem „dwucyfrowym”, a taki poziom może znacznie obniżać potencjał użytkowy. Dodatkowo widzimy po jakim buhaju taka sztuka pochodzi. Możemy sprawdzić aktualne wyniki tego buhaja na stronie CGen.  W kolumnie z kompletnością rodowodu pojawiają się też oznaczenia dotyczące potwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku litera „r” oznacza potwierdzenie pochodzenia po obojgu rodzicach. W przypadku potwierdzenia pochodzenia jedynie po ojcu pojawi się litera „o” a w przypadku potwierdzenia pochodzenia po matce litera „m”. 

Raport RW Indeksy to konkretna dawka wiedzy hodowlanej o stadzie i poszczególnych użytkowanych w nim samicach.

Chcesz zamówić raport – zgłoś zapotrzebowanie do zootechnika oceny. Poproś o wsparcie doradcę hodowlanego, pomoże w interpretacji raportu i jego wykorzystaniu na co dzień w selekcji zwierząt.