PFHBiPM
Aktualności

Rejestracja buhaja w systemie SYMLEK

Olga Orłowska, Bożena Gubała | | Hodowla

Jednym z wymogów prowadzenia oceny wartości użytkowej jest stosowanie rozrodu kontrolowanego. Rozumiemy przez to używanie nasienia buhajów przeznaczonych do inseminacji lub buhajów hodowlanych (wpisanych do księgi hodowlanej) przeznaczonych do krycia naturalnego.

Rejestracja wszystkich pokryć, nie tylko tych skutecznych, zarówno dla krów jak i dla jałowic jest niezwykle ważna, bo stanowi podstawę oszacowania cech płodnościowych w ocenie wartości hodowlanej buhajów. Pokrycia są wprowadzane przez podmioty inseminacyjne, ale też przez samych hodowców. Krycia są możliwe do wprowadzenia i prawidłowo doczytywane jeśli tylko buhaj jest zarejestrowany w systemie teleinformatycznym SYMLEK.

W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu w jaki sposób importowane buhaje ras mlecznych użytkowanych w inseminacji trafiają do systemu teleinformatycznego SYMLEK.

Rodowody buhajów, których nasienie sprowadzono do Polski rejestrowane są w systemie teleinformatycznym SYMLEK na pisemny wniosek importera nasienia w biurze Działu Hodowli PFHBiPM w Warszawie. Do wniosku dołączone muszą być uwierzytelnione kopie świadectwa zootechnicznego dla nasienia buhaja wraz z wynikiem badania markerów DNA potwierdzającym jego pochodzenie po parze rodzicielskiej. Chociaż nowe wzory świadectw zootechnicznych określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu obowiązują już ponad rok, nadal napotykamy na trudności w wyegzekwowaniu właściwych dokumentów.

Brak prawidłowego świadectwa zootechnicznego, wymaganego wyniku badania markerów DNA lub błędne informacje są najczęstszymi powodami opóźnień w rejestracji rodowodów buhajów inseminacyjnych z importu. W konsekwencji może się tak stać, że na stronie CGen w Rankingu najlepszych buhajów i wyszukiwarce buhajów (https://www.cgen.pl/indeksy/ocena/buhaj/ranking) buhaj już będzie zgłoszony przez importera, a nie będzie go jeszcze w systemie SYMLEK, co rodzi niepotrzebne nieporozumienia. Na karcie oceny buhaja wybranego z rankingu na stronie CGen PFHBiPM, znajduje się informacja o rejestracji buhaja w systemie teleinformatycznym Symlek i jest co tydzień aktualizowana.

Dla przypomnienia pragniemy dodać, że od 1 listopada 2018 roku nie obowiązują już dopuszczenia do rozrodu buhajów z tzw. „krajów trzecich” (czyli tych spoza terytorium UE). Nasienie buhajów pochodzących z USA czy Kanady może więc bez dodatkowych procedur zostać importowane pod warunkiem, że będzie zaopatrzone w świadectwa zootechniczne zgodne z odpowiednim wzorem dla krajów spoza UE.

Często zadawanym przez importerów i hodowców pytaniem jest: „Kiedy opublikowane przez Instytut Zootechniki w Balicach wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów holsztyńsko-fryzyjskich zarejestrowanych jako nasienie znajdą się w systemie teleinformatycznym SYMLEK?” Odpowiadamy: „Jeśli buhaj rejestrowany jest po raz pierwszy w bazie danych, wyniki te są doczytywane systemowo raz w tygodniu. W każdy poniedziałek możemy się spodziewać zaktualizowanych informacji u buhajów rejestrowanych w poprzednim tygodniu, o czym dobrze jest pamiętać planując dobory w stadzie.” Można to także, dla pewności co do rejestracji buhaja w systemie Symlek, sprawdzić na stronie CGen w karcie oceny buhaja. Dodatkowo, znajdą tam Państwo odniesienie na temat dostępności nasienia, czyli jaki podmiot posiada danego buhaja w swojej ofercie.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne, a dodatkowe pytania związane z tym tematem prosimy kierować do Działu Hodowli w Warszawie lub pozostałych biur regionalnych Działu.

 

Screeny na podstawie: www.cgen.pl