PFHBiPM
Aktualności

Pożyczki z KOWR

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa., zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pożyczki udzielane przez KOWR są wsparciem przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Beneficjentami mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Pożyczka może być przyznana w kwocie nie przekraczającej 500 000 zł, co stanowi 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

Warunki uzyskania pożyczki:

  • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do Oddziału Terenowego KOWR,
  • posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej,
  • wniesienie stosownego zabezpieczenia,
  • wniesienie opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacje Komisji Europejskiej, powiększonej o 1 punkt procentowy.

Okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat.

Harmonogram spłat może być miesięczny, kwartalny lub roczny.

Pożyczki nie będą przyznawane na:

  • spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek lub kredytów,
  • przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany będzie przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.kowr.gov.pl/pozyczki/zarzadzenia-i-formularze