PFHBiPM
Aktualności

Posiedzenie podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa żywności, eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością oraz sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych

| Informacje

Posiedzenie rozpoczęła Pani przewodnicząca podkomisji wyjaśniając, że Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej się na nim nie zjawi, a następnie oddała głos Pani Bogumile Detkowskiej.

Pani Bogumiła - Dyrektor departamentu pomocy społecznej w ministerstwie przedstawiła zgromadzonym dostępne dane na temat ubóstwa żywnościowego. Wskazała szczególnie, że gospodarstwa domowe emerytów osiągały w roku 2017 miesięczny dochód w wysokości 1630,12 zł, a przeciętne wydatki miesięczne na osobę wynosiły wtedy 1459,02 zł co daje nam udział 79,5%, a w wydatkach na żywność i napoje alkoholowe udział ten wynosił 26,7%.

Dla porównania w roku 2021 takie samo gospodarstwo domowe osiągało dochód w wysokości 2096,28 zł miesięcznie, a wydatki miesięczne na jedną osobę wynosiły 1459,02 zł co stanowiło udział 69,6% w dochodach. Wydatki na żywność i napoje alkoholowe stanowiły 28,5% ogółem.
Dla roku 2022 dane te wynosiły analogicznie: 2281,26 zł, 71,8% i 29,1%.

Także bez wglądu na to jak ugryziemy temat dane wskazują, iż pomimo ogólnego spadku wydatków w proporcji do dochodów w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym emerytów udział kosztów jakie ponoszą te gospodarstwa stałe rośnie. Co jest meritum dyskutowanego problemu.

Pani przewodnicząca podkomisji zwróciła się do przedstawicielstwa ministerstwa z pytaniami, pierwszym z nich było:
Czy nie byłoby dobrą praktyką, aby najpierw zająć się badaniami na temat problemu ubóstwa żywnościowego, przed rozpoczęciem prób jego rozwiązania?

Pani Dyrektor departamentu odpowiedziała w oczywisty sposób, tj. zwróciła uwagę na potrzebę dalszego przeprowadzania badań, lecz z jednoczesnym stałym prowadzeniem działalności na rzecz pomocy żywnościowej przy wykorzystaniu dostępnych aktualnie danych.

Przedstawicielki „Green REV Institute” zwróciły uwagę na to jak podstawowym prawem człowieka jest dostęp do żywności, musi być on zapewniony każdemu.
Pani Iwona Kil (dietetyczka) oparła swoją wypowiedz dotyczącą jakości żywności udostępnianej w ramach funduszy europejskich na rzecz pomocy żywnościowej o argument zwiększenia w diecie seniorów spożycia białka pochodzenia roślinnego. W tym celu wymieniła badanie przeprowadzone w grupie 70-letnich pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych, których podatność na zachorowania na choroby przewlekłe po zwiększeniu w diecie udziału białka roślinnego się rzekomo zmniejszyły.

Jako przedstawiciel PFHBiPM odniosłem się do tej wypowiedzi zauważając, że wspomniane przez Panią Iwonę Kil badanie było przeprowadzone na grupie 48 tyś. osób, poprzez analizę kwestionariuszy. Zatem nie było to w żadnym stopniu prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne, toteż jego wyniki powinny być interpretowane jako zwykłą anegdotę, a nie postawy do odgórnego budowania planu żywnościowego.

Wskazałem także na benefity idące ze spożycia nabiału, tj. większa przyswajalność białka (pochodzenia zwierzęcego w porównaniu z białkiem pochodzenia roślinnego), źródło wapnia fosforu, kobaltu, a także fakt iż jedynie mięso jest źródłem żelaza hemowego, którego nie da się zapewnić przy dietach wykluczających spożycie mięsa.

Pan Dyrektor Kaliński z KOWR-u wskazał na problem, który niosą za sobą zamówienia publiczne, czyli potrzeba zachowania konkretnych procedur w trakcie wyboru produktów żywnościowych do realizacji pomocy. Odpowiedział tym samym na pytanie Pani przewodniczącej - „Czy można skrócić łańcuch dostaw?”.

W tym kontekście poruszyłem również proponowany dotychczas często proponowany przez byłą Panią Minister Rolnictwa - Annę Gębicką - skup interwencyjny produktów rolnych i wykorzystanie go w celu zaspokojenia potrzeb programu pomocy żywnościowej. Konsolidując tym samym potrzeby rynku rolnego i potrzeby osób w naszym społeczeństwie zmagających się z problemem głodu.