PFHBiPM
Aktualności

Pomoc na rozwój małych gospodarstw – wydłużenie terminu naboru wniosków

| Informacje

Do dnia 10 listopada 2023 roku rolnicy mają czas na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków, w ramach interwencji Rozwój małych gospodarstw Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Interwencja wspiera rozwój małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. EUR, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych. W ramach tej interwencji mogą być wspierane wyłącznie takie operacje, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego.

Pomoc jest przeznaczona dla rolników, posiadaczy gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. EUR, którzy prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskują przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną;
 • 100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 % kosztów operacji.

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmian w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych.

Pomoc przyznawana jest tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.


Beneficjent zobowiązany jest do:

 • realizacji założeń biznesplanu;
 • osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych o co najmniej  30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej, niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • utrzymania zrealizowanej operacji;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD lub produkcji ekologicznej (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 • prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów.

Kryteria wyboru

 • Produkcja w systemach jakości.
 • Udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.
 • Gospodarstwo, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez to gospodarstwo znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).
 • Udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie.