PFHBiPM
Aktualności

PD: Czym jest struktura gospodarstwa w SOL?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Użytkownik może podzielić zwierzęta, znajdujące się w jego gospodarstwie na grupy, przypisując zwierzęciu nazwę grupy, do której ono należy. W programie SOL wyróżnia się dwa kryteria takiego podziału: lokalizacje oraz grupy technologiczne.

Lokalizacja oznacza w programie SOL nazwę miejsca, gdzie zwierzę się fizycznie znajduje (np. obory lub kojca). Aby móc przydzielać zwierzęta do lokalizacji należy najpierw te lokalizacje utworzyć. Do tego celu służy funkcjonalność STRUKTURA GOSPODARSTWA. Tutaj określamy fizyczną strukturę gospodarstwa – jakie budynki inwentarskie służą do utrzymywania bydła, jakie są kojce w tych budynkach itp.

Podzielenie gospodarstwa na lokalizacje ma dwie zalety. Po pierwsze, umożliwia szybkie ustalenie, gdzie dane zwierzę się znajduje. Po drugie, stworzenie takiego podziału pozwala na dokonywanie analiz z uwzględnieniem lokalizacji – na przykład porównywanie składu mleka od krów utrzymywanych w dwóch różnych budynkach. Generalnie rzecz biorąc, tworzenie lokalizacji (i przydzielanie do nich zwierząt) ma sens głównie w większych stadach.

Lokalizacje mogą tworzyć strukturę, to znaczy, że w istniejącej lokalizacji możemy utworzyć lokalizację niższego rzędu. Dla przykładu, w gospodarstwie możemy utworzyć oborę, a w tej oborze kilka kojców. Stworzona w ten sposób „drabinka” lokalizacji może mieć co najwyżej trzy szczeble. Umownie najwyższy szczebel lokalizacji będziemy nazywali „obiektem”, następny „budynkiem”, a najniższy „kojcem”.

W gospodarstwie może być wiele „obiektów”. W każdym „obiekcie” może być wiele „budynków”, a w „budynku” wiele „kojców”. Należy pamiętać, że używane tu nazwy poszczególnych szczebli lokalizacji są umowne. Jeśli nasze gospodarstwo mieści się w jednym miejscu, a zwierzęta są utrzymywane w jednej dużej oborze, to być może jako opis lokalizacji wystarczy wpisać jedynie nazwy kojców. W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć kilka „obiektów” o nazwach „ Kojec nr 1”, „Kojec nr 2” itp.