PFHBiPM
Aktualności

Nowa Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt w gospodarskich już obowiązuje

| Hodowla

W dniu 23 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich(Dz. U. 2021 poz. 36), zastępując obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 29 czerwca 2007r. (Dz.U. z 2017 r.poz.2132).

Nowa ustawa reguluje kompleksowo wszystkie sprawy dotyczące hodowli, a także rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich, również w kontekście europejskiego prawodawstwa, które zawarte jest w Rozporządzeniu PE i Rady (UE)  2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającym niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000036/T/D20210036L.pdf