PFHBiPM
Aktualności

Niezależność, najwyższa technologia, standaryzacja w Laboratoriach PFHBiPM

Elżbieta Rybicka | | Laboratoria Mleka

Głównym celem Laboratoriów PFHBiPM jest dostarczenie hodowcom jak największej ilości informacji o poszczególnych krowach. Dbamy o to, by informacja ta docierała w jak najszybszym czasie i była wiarygodna oraz rzetelna, bo tylko taka pozwala na nowoczesne i profesjonalne zarządzanie stadem.

Jak wygląda droga informacji którą otrzymujecie w swoich raportach? Wszystko zaczyna się od próbki...

Próbki przeznaczone do badania pobierane są przez pracowników Działu Oceny zwanych zootechnikami raz w miesiącu zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt tak dobrze wszystkim znany ICAR i dostarczane do laboratoriów w warunkach chłodniczych średnio w przeciągu 1,5 dnia. Kiedy próbki dotrą do laboratorium wówczas sprawdzane są pod kątem jakości mleka a także zgodności dostarczonej dokumentacji ze stanem faktycznym tj. ilości próbek a także poprawności ich identyfikacji. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają próbki kierowane są na pracownię i przygotowywane do analizy.

Laboratoria wyposażone są w najnowszy sprzęt typu CombiFoss FT+, który łączy aparat Fossomatic™ FC i MilkoScan™ FT+ w jeden, wydajny system. Fossomatic™ FC wykorzystuje cytometrię przepływową – szybką i dokładną metodę opartą na zliczaniu pojedynczych komórek somatycznych natomiast MilkoScan™ FT+ wykorzystuje zjawisko absorpcji promieniowania podczerwonego przez mleko do jednoczesnego dostarczania wyników analiz wielu składników mleka.

Wykonujemy analizy oznaczenia procentowej zawartości tłuszczu, białka całkowitego, kazeiny, laktozy, suchej masy, poziomu mocznika, określamy liczbę komórek somatycznych.

Oznaczamy również aceton i kwas betahydroksymasłowy, które wykorzystujemy do przewidywania zagrożenia subkliniczną ketozą tak dobrze znanym przez Hodowców oznaczeniem na Raportach Wynikowych K!.

Próbki ze skrzynek wykładane są do statywów zgodnie z kolejnością oznaczeń na korkach i podgrzewane w łaźniach wodnych do temperatury 40oC przez około 15 minut. Analiza wykonywana jest automatycznie, co kilka sekund badana jest inna próbka mleka, a co dziesięć minut pracownik podstawia próbkę kontrolną o znanych parametrach i kontroluje, czy uzyskane wyniki są poprawne i mieszczą się w wartościach wyznaczonych przez laboratorium.

W celu zapewnienia wysokich standardów jakościowych analiz Laboratoria PFHBiPM wykonują badania próbek mleka w oparciu o materiały odniesienia dostarczane przez Laboratorium Referencyjne Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz wiodące europejskie laboratoria tj. LAITiėres (Francja) i Laboratorio Standard Latte (Włochy). Szczególnie ważnym elementem w kontroli jakości wyników jest uczestnictwo w badaniach porównawczych organizowanych przez laboratoria krajowe jak i europejskie, które umożliwiają ocenę własnych kompetencji, a także porównanie osiąganych wyników z wynikami innych uczestników. Warto podkreślić fakt, że w Laboratoria PFHBiPM w badaniach biegłości organizowanych na zlecenie ICAR-u, osiągają wyniki pozytywne co pozwala na wysoką ocenę jakości wykonywanych analiz. Udział w badaniach biegłości daje jedyną w swoim rodzaju szansę na weryfikację stosowanych metod badawczych, określenie dokładności wykonywanych analiz oraz potwierdza właściwy rozwój systemu zarządzania laboratoriami.

Każde z laboratorium wdrożyło i stale doskonali system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wysoki poziom jakości badań, wiarygodność wyników oraz dobrą praktykę laboratoryjną potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji, które w Polsce jest ustawowo jedyną instytucją udzielającą akredytacji laboratoriom badawczym a dzięki członkostwu w europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe jednostki akredytujące, certyfikaty PCA uznawane są w całej Europie.

Próbki po analizie są zachowywane do momentu wgrania wyników do systemu Symlek, a po poprawnym doczytaniu danych przekazywane na zmywalnię gdzie otrzymują drugie życie tzn. są myte, suszone i ponownie dozowane konserwantem i wstawiane do skrzynek. Tak oto cykl obiegu próbek do analiz możemy rozpocząć ponownie.