PFHBiPM
Aktualności

Komisja Europejska namawia do ograniczenia produkcji

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Ze względu na obecną pandemię COVID-19 oraz znaczne ograniczenia przemieszczania się osób, jakie wprowadzono w państwach członkowskich, w sektorze mleka i przetworów mlecznych występują zakłócenia gospodarcze prowadzące do trudności finansowych i problemów z płynnością finansową dotyczących rolników.

Rozprzestrzenianie się choroby oraz wprowadzone środki ograniczają dostępność siły roboczej, co upośledza w szczególności etapy produkcji, skupu i przetwarzania mleka. Zwiększa to trudności tego sektora, ponieważ przemysł przetwórczy musi znaleźć alternatywne rozwiązania dotyczące skupu stale napływającego mleka surowego, borykając się z trudnościami w swoich fabrykach.

To zakłócenie równowagi między podażą a popytem powoduje zakłócenia gospodarcze w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W wyniku tego zakłócenia równowagi ceny hurtowe mleka i przetworów mlecznych znacznie spadły, zwłaszcza od początku marca 2020 r.: o 19% w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku i 14% w przypadku masła. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku i masła pierwsze odnotowały znaczny spadek, ponieważ są produktami, na które przetwarza się nadwyżki mleka surowego, gdy jego podaż przekracza popyt. Na podstawie cen odtłuszczonego mleka w proszku i masła szacuje się, że cena hurtowa ekwiwalentu mleka surowego spadła o 24% między początkiem lutego a pierwszym tygodniem kwietnia.

Spadek cen tej wiosny jest wyjątkowy, ponieważ jest spowodowany jednoczesnym wystąpieniem zmian popytu związanych z ograniczeniami przemieszczania się oraz sezonowego szczytu produkcji mleka. Oczekuje się dalszego spadku cen mleka i przetworów mlecznych, ponieważ produkcja mleka wzrośnie wiosną i latem, jako że jest to sezon intensywnej produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Powyższe okoliczności prowadzą do zakwalifikowania tych zdarzeń jako okresu poważnych zakłóceń równowagi na rynku.

W celu wsparcia sektora mleka i przetworów mlecznych, w tym okresie poważnych zakłóceń równowagi na rynku, należy umożliwić zawieranie porozumień i wydawanie decyzji przez rolników, zrzeszenia rolników lub związki takich zrzeszeń, uznane organizacje producentów, zrzeszenia uznanych organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe. Takie porozumienia i decyzje mogłyby obejmować zbiorowy wysiłek podmiotów w celu zaplanowania produkcji mleka surowego zgodnie ze zmieniającymi się modelami popytu.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 2, tj. od dnia 5 maja 2020 r.

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia lub wydaniu wspólnej decyzji, o których mowa powyżej, należy poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Następnie nie później niż 25 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, należy poinformować ARiMR o wielkości produkcji faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.