PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak działa kalendarz w SOLu?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

W kalendarzu programu SOL można zapisywać czynności, które zamierzamy wykonać w przyszłości lub zdarzenia, jakich się spodziewamy (np. wizyta lekarza weterynarii lub doradcy żywieniowego). Niektóre zapisy w kalendarzu powstają automatycznie. Dla przykładu, program nalicza i wpisuje do kalendarza terminy zasuszenia krów, terminy przewidywanego wycielenia itp. W celu ułatwienia opisu, wszystkie te czynności i zdarzenia nazywane są w dalszym opisie Kalendarza „pracami”. Prace, wpisane do kalendarza mają określony status. Uzależniony on jest od czasu, na jaki zostało zaplanowane wykonanie danej pracy. Z tego względu wyróżnia następujące prace: czekająca, aktualna, zaległa lub przeterminowana. Program ustala status danej pracy, porównując aktualną datę i czas z wartościami ustawionymi dla danej pracy, którymi są: czas optymalny, minimalny i maksymalny oraz okres, przez który praca ma być użytkownikowi przypominana jako „zaległa”.

Data minimalna to najwcześniejsza data, dla której zaplanowana praca może być wykonana. Planując pracę użytkownik może, ale nie musi, wskazać tę datę. Jeśli użytkownik nie wskaże daty minimalnej, to program postępuje tak, jakby data optymalna była równocześnie datą minimalną.

Data optymalna wskazuje najlepszy czas na wykonanie danej pracy. Data ta musi być wskazana dla każdej planowanej pracy.

Data maksymalna to najpóźniejsza data, jaką dopuszczamy dla wykonanie tej pracy. Planując pracę użytkownik może, ale nie musi, wskazać tę datę. Jeśli użytkownik nie wskaże daty maksymalnej, to program postępuje tak, jakby data optymalna byłą równocześnie datą maksymalną.

Data zaległości to data kończąca okres w którym praca (o ile nie została wykonana) powinna być przypominana użytkownikowi jako „zaległa”.

Praca ma status „czekająca”, dopóki nie nadejdzie data minimalna. Status „aktualny” praca ma wtedy, kiedy aktualna data jest pomiędzy datą minimalną a maksymalną, wyznaczoną dla danej pracy, czyli praca jest „aktualnie do wykonania”. Praca uzyskuje status „zaległa”, jeśli nie zostanie wykonana przed upływem daty maksymalnej, a nie minął jeszcze okres zaległości. Później praca uzyskuje status „przeterminowana”. Jeśli dana praca nie ma określonego okresu zaległości, to praca staje się przeterminowana natychmiast po upływie daty maksymalnej.

Użytkownik może potwierdzić wykonanie pracy z opcji niebieskiego kwadracika w wierszu danej pracy. Praca zostanie wówczas oznaczona jako „wykonana”. Może także zdecydować o rezygnacji z wykonywania danej pracy. W takim przypadku praca jest oznaczana jako „odrzucona”.

Wybór statusów prac możliwy jest za pomocą wyszukiwarki znajdującej się u góry strony, po wejściu w „Kalendarz przeglądanie”. Statusy te widoczne są także w kolumnie statusy, w wierszu dotyczącym danej pracy.

W kolejnym wpisie, pojawią się informacje praktyczne na temat zapisywania prac w kalendarzu.