PFHBiPM
Aktualności

Dorota Śmigielska

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniach od 15 kwietnia do 31 maja bieżącego roku w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Pomoc jest przeznaczona dla nowych grup producentów rolnych, uznanych od 15 września 2018 roku, składających się z osób fizycznych, działających jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Warunki udzielenia pomocy:

  • – Grupa producentów musi być uznana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie biznesplanu;
  • – Grupa łączy producentów jednego produktu lub grupy producentów, którzy nie byli członkami grup lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności z Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.;
  • – W skład grupy nie mogą wchodzić małżonkowie członka grupy lub osoby powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo;
  • – Grupa musi zdeklarować realizację planu biznesowego w ciągu 5 lat.

Z pomocy wyłączeni są producenci drobiu, mięsa oraz jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzonych przez członków grupy.

Limit pomocy wynosi 100 tys. EUR w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie.

Wsparcie wynosi:

  • – W pierwszym roku – 10% przychodów netto;
  • – W drugim roku – 8 przychodów netto;
  • – W trzecim roku – 6% przychodów netto;
  • – W czwartym roku – 5% przychodów netto;
  • – W piątym roku – 4% przychodów netto.

O wsparcie można jest ubiegać tylko raz w okresie działalności grupy.

Złożone wnioski poddawane są ocenie i na podstawie uzyskanych punktów ustalana zostaje kolejność przyznawania pomocy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” 

Pełny link: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html