PFHBiPM
Aktualności

Do 60 tys. EUR rocznie dla grup producentów rolnych, do 100 tys. EUR dla organizacji producentów – ruszył nabór wniosków

Dorota Grabarczyk | | Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”. To kolejna z interwencji realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027..

Pomoc skierowana jest do nowych organizacji i grup producentów, czyli takich, które zyskały status  uznania nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. W tym naborze nie mogą uczestniczyć podmioty zrzeszające producentów mięsa drobiowego, owoców i warzyw, a także produktów pszczelich.

Płatności będą realizowane przez pięć lat następujących po dacie uznania. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 10% przychodów netto, w drugim – 9,5%, w trzecim – 9%, w czwartym – 8,5%, natomiast w piątym – 8%. Roczny limit wsparcia dla organizacji producentów wynosi 100 tys. EUR, natomiast w przypadku grup producentów 60 tys. EUR (nie więcej niż 6 tys. EUR w przeliczeniu na jednego członka).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 3 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

 1. Pomoc w ramach niniejszego naboru jest przyznawana na operacje związane z tworzeniem i rozwojem uznanych organizacji producentów i grup producentów rolnych.
 2. Pomoc jest przyznawana jako ryczałt w formie rocznych płatności i obejmuje 5 lat działalności grupy lub organizacji producentów licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu beneficjenta za grupę albo organizację.
 3. Pomoc ustalana jest na podstawie wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do TFUE, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany wyprodukowanych przez jego członków w danym roku działalności, i sprzedanych odbiorcom
   niebędącym:
 • członkami beneficjenta,
 • małżonkami członków beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

 1. grupy producentów rolnych:
 • uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
  o zmianie innych ustaw 
  zwana dalej ustawą o grupach producentów rolnych;
 • które zostały uznane ze względu na produkt lub grupę produktów, o których mowa
  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, albo miód naturalny lub inne produkty pszczele,
 • która wybrała do realizacji co najmniej jeden spośród celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych;
 1. organizacje producentów:

a)   uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów:

– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo

– ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

b)   które zostały uznane ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora:

–   mięsa drobiowego,

– produktów pszczelich,

c)    która wybrała do realizacji co najmniej jeden cel

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 3 października 2023 r.