PFHBiPM
Aktualności

Coraz bliżej koniec okresu przejściowego z Wielką Brytanią

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja Europejska przyjęła komunikat mający pomóc władzom krajowym, przedsiębiorstwom i obywatelom przygotować się do nieuniknionych zmian, jakie nastąpią po zakończeniu okresu przejściowego. Od 1 stycznia 2021 r. wymiana transgraniczna między UE a Wielką Brytanią będzie przebiegać inaczej niż dotąd – nawet jeśli do tego czasu zostanie zawarte porozumienie w sprawie przyszłego partnerstwa.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że Brytyjczycy wdemokratycznym głosowaniu postanowili opuścić Unię Europejską i zrzec się płynących z niej korzyści. W rezultacie – jakkolwiek bardzo UE będzie się starać zawrzeć umowę o bliskim partnerstwie, nie unikniemy zmian w relacjach. Priorytetem jest zadbanie o to, by obywatele UE byli jak najlepiej przygotowani na dzień 1 stycznia 2021 r., podobnie jak unijne przedsiębiorstwa.

Główny negocjator Komisji Europejskiej Michel Barnier zaznaczył, że decyzja Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE będzie miała wpływ na administrację publiczną, przedsiębiorstwa, obywateli i inne podmioty. Ponieważ rząd Wielkiej Brytanii postanowił nie przedłużać okresu przejściowego,  zmiany nastąpią 1 stycznia 2021 r. – czy będzie umowa, czy nie.

W opublikowanym komunikacie o gotowości na zmiany przedstawiono, sektor po sektorze, najważniejsze aspekty zmian, które nastąpią bez względu na wynik trwających negocjacji między UE a Wielką Brytanią. Opisano w nim również działania, jakie powinny podjąć organy krajowe, przedsiębiorstwa i obywatele, aby przygotować się na te zmiany. Treść komunikatu w żaden sposób nie przesądza wyniku negocjacji. Nie rozpatruje się w nim zatem możliwych konsekwencji sytuacji, w której nie uda się osiągnąć porozumienia, ani nie rozważa się potrzeby zastosowania środków awaryjnych.

Komunikat służy temu, aby wszystkie organy administracji publicznej i zainteresowane strony były dobrze przygotowane na zakłócenia, które w nieunikniony sposób nastąpią w wyniku decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE i o zakończeniu okresu przejściowego z końcem bieżącego roku. Środki te stanowią uzupełnienie działań podejmowanych na szczeblu krajowym.

Jednocześnie Komisja Europejska dokonuje przeglądu i, w miarę potrzeb, aktualizacji wszystkich 102 zawiadomień dla zainteresowanych stron, które to zawiadomienia opublikowano w trakcie negocjacji w sprawie wystąpienia. Wiele z nich zachowuje aktualność w perspektywie zakończenia okresu przejściowego. Ponad 50 zaktualizowanych zawiadomień jest wymienionych w załączniku do komunikatu, a wszystkie są dostępne na specjalnej stronie internetowej Komisji.

W najbliższych miesiącachKomisja Europejska będzie ściśle współpracować z organami krajowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, aby pomóc im w przygotowaniach do daleko idących zmian, które nastąpią z końcem roku, niezależnie od tego, czy zostanie zawarta umowa.

Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r.

Umowa o wystąpieniu zawarta między UE a Wielką Brytanią zagwarantowała uporządkowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii, zapewniając pewność prawa w ważnych dziedzinach, w tym w zakresie praw obywatelskich, rozliczeń finansowych i uniknięcia twardej granicy na wyspie Irlandii.

Umowa o wystąpieniu przewiduje okres przejściowy, który oznacza, że od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii. Z końcem okresu przejściowego Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną, co będzie oznaczać koniec swobodnego przepływu osób, towarów i usług między tym krajem a UE. Wielka Brytania nie będzie już częścią unijnego obszaru VAT i akcyzy, nie będzie też uczestniczyć w politykach i programach UE ani odnosić korzyści z umów międzynarodowych zawartych przez Unię. Zmiany wpłyną na obie strony i nastąpią niezależnie od tego, czy zostanie zawarta umowa w sprawie przyszłego partnerstwa między UE a Wielką Brytanią.

Obie strony negocjują obecnie warunki tej nowej umowy. Nawet jednak jeśli zostanie ona zawarta, przyszłe stosunki między UE a Wielką Brytanią będą bardzo odmienne niż obecnie; m.in. wymiana handlowa nie będzie już tak płynna.

W nieunikniony sposób pojawią się bariery dla handlu towarami i usługami oraz dla mobilności i wymiany transgranicznej. Zmiany dotkną administracje publiczne, przedsiębiorstwa, obywateli i podmioty z obu stron; konieczne są zatem odpowiednie przygotowania.