PFHBiPM
Aktualności

Biogazownie rolnicze w Polsce

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że na dzień 14 marca 2023 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego było wpisanych 146 biogazowni rolniczych, których łączna zainstalowana moc elektryczna wynosiła ponad 142 MWe.

Biogazownia rolnicza to instalacja odnawialnego źródła energii, w której wytwarzany jest gaz powstający w trakcie procesu fermentacji metanowej. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR. Zarejestrowane w KOWR instalacje pozwalały na wytworzenie blisko 583 mln m biogazu rolniczego rocznie. Łączna zainstalowana moc elektryczna biogazowni rolniczych wynosiła 142,347 MW. Wszyscy wytwórcy wpisani do rejestru wykonywali działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego, wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego (obecnie nie ma w Polsce biogazowni, które oczyszczałaby biogaz rolniczy do postaci biometanu).

W 2022 r. do produkcji biogazu rolniczego zostało użytych blisko 5,7 mln ton surowców. Największe grupy substratów stanowiły: wywar pogorzelniany - 1,07 mln ton, gnojowica – 0,93 mln ton, odpady z przetwórstwa spożywczego – 0,79 mln ton, pozostałości z owoców i warzyw – 0,77 mln ton oraz kiszonka z kukurydzy – 0,61 mln ton. W sumie w 2022 r. zużyto o 0,8 mln ton więcej surowców niż w roku 2021. Największy procentowy udział w grupie surowców zużytych do produkcji biogazu rolniczego w 2022 r. miały: wywar pogorzelniany (18,8 %), gnojowica (16,4 %) oraz odpady z przetwórstwa spożywczego (13,8%), natomiast w 2021 r. najwięcej wykorzystano wywaru pogorzelnianego (19,0 %), gnojowicy (16,4 %) i pozostałości z owoców i warzyw (14,9 %).

W procesie fermentacji metanowej ww. surowców wytwórcy wytworzyli w 2022 r. ponad 374 mln m biogazu rolniczego, który w ilości ponad 359 mln m został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. sprzedana do innego podmiotu, spalona w świecy lub kotle gazowym. Łącznie z biogazu rolniczego wyprodukowano ponad 795 GWh energii elektrycznej, z czego ponad 666 GWh zostało sprzedanych. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców. W wyniku wytworzenia biogazu rolniczego w 2022 r. powstało ponad 4,3 mln ton produktu ubocznego (pofermentu). Poferment powstający w procesie produkcji biogazu rolniczego jest bogaty w składniki mineralne i po spełnieniu określonych warunków może być wykorzystywany do nawożenia gruntów rolnych.