PFHBiPM
Aktualności

200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.

W przyjętym przez Komisję programie prac w zakresie polityki promocji na 2020 r. określono główne priorytety wsparcia. Celem polityki UE w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych jest pomaganie sektorowi w czerpaniu korzyści z rozwijającego się i coraz bardziej dynamicznego światowego rynku produktów rolno-spożywczych, propagowanie systemów jakości, w tym produktów ekologicznych, w UE oraz udzielanie wsparcia producentom w razie zakłóceń na rynku.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział: Reputacja europejskich produktów rolno-spożywczych na świecie jest doskonała. UE nie osiągnęła pozycji czołowego światowego eksportera produktów rolno-spożywczych przez przypadek. Poprzez naszą politykę promocji, której budżet jest coraz większy, wspieramy producentów unijnych, propagując ich produkty w UE i poza jej granicami, co pozwala im lepiej radzić sobie z ewentualnymi trudnościami na rynku. Obowiązujące umowy handlowe również stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu wywozu towarów na szybko rosnące rynki. Niedawne zawarcie dwustronnego porozumienia między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych jest kolejnym przykładem działań Komisji mających na celu stworzenie możliwości dla producentów i dla produktów unijnych wysokiej jakości.

W 2020 r. ponad połowa budżetu (118 mln EUR) zostanie przeznaczona na kampanie na rynkach krajów spoza UE, które mają duży potencjał rozwoju. Są to m.in. Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Kwalifikujące się sektory obejmują przetwory mleczne i sery, oliwki stołowe oraz oliwę z oliwek i wina. Oczekuje się, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i poziom konsumpcji unijnych produktów rolno-spożywczych, podniosą ich status oraz zwiększą ich udział w rynku w tych docelowych krajach.

Kampanie będą również informować unijnych i globalnych konsumentów o różnych unijnych systemach i znakach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne. Dodatkowym celem kampanii będzie również zwrócenie uwagi na wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, jak również na różnorodność i tradycyjne aspekty produktów rolno-spożywczych UE. Ponadto w UE nacisk zostanie położony na promowanie zdrowego odżywiania i zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw w ramach zrównoważonej diety.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2020 r. zostaną opublikowane w styczniu 2020 r. Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne.

Wnioski dotyczące tzw. programów „prostych” mogą składać pojedyncze organizacje lub grupy organizacji z jednego państwa UE. Dopuszcza się również programy z udziałem organizacji krajowych z kilku różnych państw członkowskich bądź też jednej lub kilku organizacji europejskich.

Na 2020 r. na programy proste przeznaczono 100 mln euro, a na programy, w których uczestniczy wiele państw – 91,4 mln euro. Dodatkowe 9,5 mln euro przeznaczono na inicjatywy własne Komisji. Obejmują one uczestnictwo w targach i kampanie informacyjne, a także kampanie dyplomatyczne pod przewodnictwem komisarza europejskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w których biorą udział przedstawiciele biznesu. Inicjatywy te zostaną zasilone dodatkowym budżetem w wysokości 17,2 mln EUR, dostępnym w ramach programów zaplanowanych na 2019 r. i obejmujących wiele działań promocyjnych. Stanowi to dodatkowe wsparcie dla sektorów serów i masła oraz oliwy z oliwek i oliwek stołowych na pełnym wyzwań rynku światowym.

PROGRAMY PROSTE [w mln euro]100
Programy proste na rynku wewnętrznym20
– Temat 1. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych)12
– Temat 2. Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji ( = produkty poza systemami jakości UE)8
Programy proste w państwach trzecich75
– Temat 3. Chiny, Japonia, Korea, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa27,5
– Temat 4. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk20
– Temat 5. Inne obszary geograficzne22,5
– Temat 6. Programy informacyjne i promocyjne dotyczące wołowiny lub cielęciny skierowane do dowolnych państw trzecich5
Programy proste dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków5
PROGRAMY, w których uczestniczy wiele państw91,4
Programy, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym43
– Temat A. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych) LUB programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji35
– Temat B. Programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym w kontekście zrównoważonej i właściwej praktyki żywieniowej8
Programy, w których uczestniczy wiele państw, w państwach trzecich43,4
– Temat C. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych) LUB programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji

43,4

Programy, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków5
Inicjatywy własne Komisji9,5
Ogółem działania promocyjne200,9


Uwaga:
Program prosty to program promocyjny przedstawiony przez jedną lub kilka organizacji inicjujących z tego samego państwa członkowskiego.
Program, w którym uczestniczy wiele państw, to program przedstawiony przez co najmniej dwie organizacje z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską.

Źródło: Komisja Europejska