Ocena mleczna
Raporty

Raporty wynikowe

Wyniki oceny wartości użytkowej bydła udostępniane są hodowcy każdorazowo po wykonaniu próbnego doju, na życzenie mailem, w formie elektronicznej, raporty gwarantowane w ramach opłaty za usługę.

Ketoza w RW

Usługa oceny zagrożenia subkliniczną ketozą – dla stad objętych kontrolą użytkowości

Ketoza jest chorobą metaboliczną, polegająca na zaburzeniu przemiany energii u krów mlecznych. Przejawia się ona podwyższonym poziomem tak zwanych ciał ketonowych we krwi i innych płynach ustrojowych krów dotkniętych tym schorzeniem. Szczególnie kosztowna jest niediagnozowana postać ketozy, czyli subkliniczna ketoza. Straty powodowane przez tę postać ketozy, wynikające z obniżenia wydajności, pogorszenia płodności i zdrowotności krów oraz zwiększonego brakowania, szacowane są w polskich warunkach na kilkaset (do ponad tysiąca) złotych, w przeliczeniu na jedno chorujące zwierzę!

Wskazywanie stad zagrożonych subkliniczną ketozą

W oparciu o liczbę krów, które zidentyfikowano jako podejrzane o subkliniczną ketozę (i oznaczono symbolem K!), oceniane będzie zagrożenie stada.

W przypadku, gdy przypuszczalna frekwencja subklinicznej ketozy w stadzie (czyli udział krów u których wystąpiło to schorzenie) przekroczy 10%, w raporcie wynikowym RW-1 ukazywał się będzie komunikat:

UWAGA: stado zagrożone subkliniczną ketozą.

Podobnie, jeśli przypuszczalna frekwencja ketozy przekroczy 20%, w RW-1 ukaże się komunikat:

UWAGA: stado silnie zagrożone subkliniczną ketozą

Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące występowania subklinicznej ketozy w danym stadzie, będą podawane w nowym raporcie wynikowym (RW-11). Począwszy od kwietnia 2013 roku raport ten będzie dostępny dla każdego hodowcy w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu Hodowca online.

Jak wykorzystać dostarczane informacje? Jeśli Hodowca stwierdzi, że subkliniczna ketoza stanowi w jego stadzie problem, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie są dla niego oczywiste (lub nie bardzo wie, jak je usunąć), powinien zwrócić się do doradcy żywieniowego lub lekarza weterynarii. Źródłem problemów subkliniczną ketozą prawie zawsze jest żywienie, a skuteczną terapią jest zwykle zmiana sposobu żywienia krów jałówek!