PFHBiPM
Usługi

Cennik 2020

Kalkulator stawki jednorazowej za podstawowe usługi z zakresu oceny wartości użytkowej i zadań hodowlanych – wkrótce

 

ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W STADACH BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MLECZNEGO I MIĘSNO-MLECZNEGO W ZAKRESIE CECH PRODUKCJI MIĘSA RASY SIMENTALSKIEJ, POLSKIEJ CZERWONEJ I BIAŁOGRZBIETEJ

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto/szt.

Stado ≤ 10

Stado ˃10

69,50

63,50

 

Zryczałtowane opłaty za usługi, według zasad określonych w ust. 1, pobierane są każdorazowo za wykonaną podczas wizyty pracownika PFHBiPM usługę oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej w stadzie, na podstawie stanu krów objętych oceną zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w okresie między ostatnią, a bieżącą wizytą, wliczając w to sztuki ubyłe w tym okresie.

 

ZA RAPORTY WYNIKOWE, ANALITYCZNE, WYKAZY WYNIKÓW

Rodzaj usługi

Stawka
w zł netto

Za dostarczenie raportu dotyczącego oceny wartości użytkowej bydła mlecznego
lub mięsno-mlecznego realizowanego na zlecenie Hodowcy/Producenta:

1.  Koszty stałe*

RW8, RW9, RW10

2,20

RW3, RW4, RW6, RW7 **

1,20

RW11

2,50

2.  Koszt wydruku jednej strony

0,20

*/ ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku

**/ raport RW7 dostępny tylko dla Pakietu Ocena +Hodowla

 

ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ LABORATORIA PFHBiPM

Rodzaj usługi

Stawka w zł netto

1. Za badania próbek mleka zbiorczego

Stado pod oceną

Podmiot skupujący

10,00

20,00

 

2. Za badania próbek mleka
(badania diagnostyczne)

Stado pod oceną

Stado bez oceny

Ilość próbek 1 – 5

10,00

20,00

Ilość próbek 6 – 10

8,00

16,00

Ilość próbek 11 – 15

6,00

12,00

Ilość próbek 16 – 20

4,00

8,00

Ilość próbek powyżej 20

2,00

4,00

Za usługi pobrania próbki paszy i oznaczenie jej składu chemicznego:

a) świadczone na rzecz Hodowcy/Producenta, którego stado objęte jest oceną wartości użytkowej bydła lub podmiotu trzeciego dostarczającego próbki pasz do analizy od hodowców posiadających swoje stada pod oceną:

Rodzaj usługi

Opłata za jednorazową analizę próbki paszy

(w zł netto)

Pobranie i oznaczenie składu chemicznego
próbki paszy

35,00 

b) świadczone na rzecz hodowców nie prowadzących oceny wartości użytkowej bydła w swoich stadach:

Rodzaj usługi

Opłata za jednorazową analizę próbki paszy

(w zł netto)

Pobranie i oznaczenie składu chemicznego
próbki paszy

50,00

c) świadczone na rzecz podmiotu trzeciego dostarczającego próbki pasz do analizy od Hodowców/Producentów nie prowadzących oceny wartości użytkowej bydła w swoich stadach:

Ilość próbek paszy

Opłata za jednorazową analizę próbki paszy

(w zł netto)

1 - 9 szt.

50,00

10 - 20 szt.

45,00

21 -50 szt.

40,00

> 50 szt.

35,00

Za usługi badania cielności krów z próbek mleka – testy PAG:

a) w stadach prowadzących ocenę wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mleka:

Rodzaj usługi

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto

Badanie próbki mleka
w kierunku cielności – test PAG

8,80

b) w stadach niekorzystających z oceny wartości użytkowej:

 

Rodzaj usługi

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto

Badanie próbki mleka
w kierunku cielności – test PAG,

11,11

Koszt usługi dotyczącej badania cielności krów z próbek mleka pobranych indywidualnie przez hodowcę poza próbnym dojem zostanie powiększony o koszt przesyłki zestawu do analizy
w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem operatora pocztowego.

 

ZA USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO PFHBIPM:

Rodzaj usługi

Stawka
w zł netto

Za pobieranie danych z systemu SYMLEK, do programów kojarzeniowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne (nie dotyczy programu DoKo).
Opłata za jeden rekord jest stała i zależy od ilości informacji w nim zawartych:

od 1 do 10 informacji w rekordzie

0,05

od 11 do 20 informacji w rekordzie

0,07

21 i powyżej informacji w rekordzie

0,12

Za pobieranie danych z systemu SYMLEK do programu DoKo

0,20

 

 

ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI INTERNETOWEJ StadoOnline (SOL)

Rodzaj usługi

Stawka w zł netto

 

 
  1. System abonamentowy SOL
 

Stado pod oceną

Stado bez oceny

 

Moduł       PODSTAWOWY

bez opłat

w ramach oceny

275,00

opłata roczna

 

 

Moduł       INSEMINATOR

Moduł       ZDROWIE

0,80 1)

1,00 2)

 

1) Opłata za sztukę wg stanu krów (bez sztuk ubyłych), zarejestrowanych w systemie SYMLEK na próbnym doju.

2) Opłata za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego.

 
  1. Za jednorazowe szkolenie/konsultację w siedzibie użytkownika
 

150,00 3)

3) Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzanej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta. Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.

 

 

ZA DORADZTWO ŻYWIENIOWE:

Świadczone w ramach usługi jednorazowej:

Doradztwo jednorazowe

Stawka w zł netto/szt.

Stado pod oceną

Stado bez oceny

 
  1. Opłata jednostkowa za 1 krowę
 

7,80

8,60

 
  1. Opłata minimalna *
 

234,00

257,40

 
  1. Opłata maksymalna*
 

780,00

858,00

* Płatność za wykonaną usługę doradczą w systemie jednorazowym liczona jest na podstawie: iloczynu liczby krów w stadzie x opłata jednostkowa a). Jeżeli po wyliczeniu wartość jest:

  • niższa niż opłata minimalna, należy przyjąć stawkę b)
  • wyższa niż opłata maksymalna, należy przyjąć stawkę c)

Wielkość stada ustalana jest na podstawie:

  • stanu krów (bez sztuk ubyłych) na ostatnim próbnym doju

lub

  • faktycznego stanu krów w stadzie w dniu wykonywania usługi doradczej.
 

Świadczone w ramach usługi abonamentowej przy płatnościach po każdej wizycie doradcy w stadzie:

Przedział wielkościowy stad

Stawka w zł netto

Stado pod oceną

Stado bez oceny

1-20 szt.

120,00

132,00

21-48 szt.

156,00

171,60

49-75 szt.

240,00

264,00

76-200 szt.

450,00

495,00

> 200 szt.

600,00

660,00

Świadczone w systemie abonamentowym, w przypadku płatności za usługę za okres 12 miesięcy z góry:

Przedział wielkościowy stad

Opłata jednorazowa za usługę doradczą (w zł netto)

Stado pod oceną

Stado bez oceny

1-20 szt.

456,00

501,60

21-48 szt.

592,80

652,08

49-75 szt.

912,00

1 003,20

76-200 szt.

1 710,00

1 881,00

> 200 szt.

2 280,00

2 508,00

 

Przedział wielkościowy stada determinujący opłatę za wykonaną usługę w systemie abonamentowym ustalany jest w dniu podpisania umowy na podstawie stanu krów na ostatnim próbnym udoju lub faktycznego stanu krów w stadzie  w dniu wykonywania usługi doradczej.

 

ZA PODSTAWOWE USŁUGI HODOWLANE

Rodzaj usługi

Stawka w zł netto/brutto*/szt.

1. Wpis do ksiąg hodowlanych buhaja hodowlanego

stado z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)

104,00

stado bez dofinansowania z budżetu państwa (Duże Przedsiębiorstwa)

177,00

2. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt do księgi (od zaświadczenia)

25,00

3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:

zwierzęcia (jałówki, krowy, buhajka) będącego przedmiotem handlu lub obrotu

42,00

komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu

42,00

zarodka

50,00

4. Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego
(bez kosztów badania na nosicielstwo wad genetycznych)

210,00

5. Rejestracja pochodzenia

wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu

123,00

biologicznych rodziców wprowadzonego do obrotu zarodka z importu

80,00

cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET

123,00

materiału żeńskiego z importu w stacji ET i jałownikach

106,00

6. Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego

do krycia naturalnego

74,00

do spółki unasieniania

119,00

7. Wydanie opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej lub buhajów, od których pozyskano nasienie lub jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych

92,00

*dot. usług pkt 1-7 w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa usługi te nie podlegają podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rodzaj usługi

Stawka w zł netto/szt.

1. Usługi w zakresie oceny typu i budowy

przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej i mięsno- mlecznej (na wniosek)

20,00

przeprowadzenie oceny RUTYNA + (R+)

10,00

 

ZA USŁUGI LABORATORIUM GENETYKI BYDŁA:

Rodzaj usługi

Stawka w zł netto/szt.

Badanie laboratoryjne markerów genetycznych wraz z kosztem obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej

138,00

Badanie laboratoryjne markerów genetycznych

100,00