PFHBiPM
Usługi

DZIAŁ OCENY

Usługa podstawowa

Usługi prowadzone w stadach wyposażonych we własne, skalibrowane urządzenia pomiarowe oraz roboty udojowe z własnym urządzeniem do automatycznego pobierania prób (samplerem)

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
Metoda ocenyA4AT4A8AR4 i AZ4AR8 i AZ8
Wielkość stada:
≤ 300 szt.
Z dofinansowaniem z budżetu państwa
12,9711,8719,0011,1116,63
301–500 szt.11,6810,6817,1010,0114,96
501–1000 szt.11,0310,0917,109,4414,14
>1000 szt.10,389,4915,208,8913,30
Bez dofinansowania z budżetu państwa
 13,1312,0019,2211,2616,84

 

Usługi z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych będących w posiadaniu polskiej federacji hodowców bydła i producentów mleka

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
Metoda ocenyA4AT4A8AR4AR8
Wielkość stada:
≤ 300 szt.
Z dofinansowaniem z budżetu państwa
13,9412,7620,4212,0017,93
301–500 szt.12,5411,4818,3710,8016,14
501–1000 szt.11,8410,8517,3310,1915,24
>1000 szt.11,1510,2116,339,6014,35
Bez dofinansowania z budżetu państwa
 14,1012,9120,6812,1618,14

Upusty dla usługi podstawowej

-0,10 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie hodowca decyduje się na e-dokumenty Przez e-dokumenty PFHBiPM rozumiane są:

 • E-faktura tj. faktura w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF.
 • E-RW tj. bieżące wyniki prowadzonej oceny wartości użytkowej w postaci raportów wynikowych w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF.

-0,42 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie PFHBiPM prowadzi dokumentację hodowlaną dla wszystkich krów i jałówek w stadzie, z pominięciem dokumentu Karta Jałówki-Krowy.

-0,20 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie hodowca jest aktywnym użytkownikiem programu SOL Aktywny użytkownik programu SOL oznacza usługobiorcę, który na bieżąco rejestruje wszystkie zdarzenia w stadzie, które wystąpiły w okresie między próbnymi dojami. Warunek – wprowadzenie minimum 90% wymaganych przy próbnym doju zdarzeń.

Usługi dodatkowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rodzaj usługiStawka
            w zł netto
Dodatkowe raporty wynikowe dostarczane hodowcom na życzenie
Koszty stałe*RW8 (Somatyka)
RW9 (Rasy – Krowy)
RW10 (Rasy – Stado)
2,20
RW3 (Rozród)
RW4 (Młodzież)
RW6 (Zdarzenia)
RW7 (Wartość hodowlana)
1,20
RW11 (Żywienie)2,50
Koszt wydruku jednej strony0,20

* do ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku

 

więcej informacji o raportach wynikowych >>

Kalkulator

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Stawka jednorazowa od krowy XXX
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX
Faktura (netto) XXXX

Orientacyjny cennik usług ze strony pfhb.pl | Skontaktuj się z nami: +48 22 502 33 47, pfhb@pfhb.pl

MŚP (Stado dotowane z budżetu państwa)

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które w co najmniej w jednym roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oświadczenia spełniają łącznie następujące kryteria: zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:
1) średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
2) małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3) mikroprzedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>e-dokumenty&nbsp;|</strong> -0,10 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,10
Duże (Stado bez dotacji z budżetu państwa)

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 193/1 z dnia 01.07.2014 r.) jest przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników, 
W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych
w pkt. 1) i 2) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji, lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej).
2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
3. którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.
WIĘCEJ INFORMACJI – Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>Aktywny użytkownik SOL</strong>&nbsp;<strong>|</strong> -0,20 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,20
<p>pakiet <strong>bez Karty Jałówki-Krowy |</strong> -0,42 zł / szt. <strong>|</strong>&nbsp;<a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,42

DZIAŁ HODOWLI

Opłaty za usługi hodowlane obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

L.p. Rodzaj usługi Stawka jednorazowa za usługę brutto
1. Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych cieliczki lub krowy * 37,00 zł
2. Dokonanie wpisu do ksiąg hodowlanych buhaja hodowlanego * 173,00 zł
3. Wystawienie świadectwa potwierdzającego pochodzenie lub świadectwa zootechnicznego dla:  
  1. Zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub buhaja) 41,00 zł
  2. Komórki jajowej, nasienia będącego przedmiotem handlu 41,00 zł
  3. Zarodka 50,00 zł
4. Kwalifikacja buhajka do odchowu hodowlanego(nie obejmuje kosztów badania na nosicielstwo wad genetycznych) 205,00 zł
5. Wydanie na wniosek importera lub właściciela opinii dotyczącej wartości hodowlanej dla jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej, buhajów od których pozyskano nasienie jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych 90,00 zł
6. Dokonanie rejestracji pochodzenia 1 szt.:  
  1. Wprowadzonego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub nasienia buhaja z importu 120,00 zł
  2. Cieliczki lub buhajka urodzonych w stacji ET 120,00 zł
  3. Materiału żeńskiego z importu w stacji ET 103,00 zł
7. Przeprowadzenie selekcji buhaja hodowlanego 1 szt.:  
  1. Z przeznaczeniem do krycia naturalnego 72,00 zł
  2. Z przeznaczeniem do Spółki Unasieniania 116,00 zł
8. Wydanie na wniosek hodowcy/posiadacza zwierząt zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi 24,00 zł

 * stada bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)

L.p. Rodzaj usługi Stawka jednorazowa za usługę netto
9. Przeprowadzenie pełnej oceny typu i budowy krowy rasy mlecznej:  
  1. Na wniosek hodowcy/posiadacza zwierząt od jednej ocenianej sztuki 20,00 zł
  2. W ramach świadczenia usługi oceny rutynowej plus od jednej ocenianej sztuki 10,00 zł
10. Opłaty w zakresie usług badania laboratoryjnego markerów genetycznych w Laboratorium Genetyki Bydła:  
  1. Badanie laboratoryjne markerów genetycznych od jednej ocenianej sztuki 100,00 zł
  2. Badanie laboratoryjne markerów genetycznych wraz z kosztem wykonania obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej od jednej ocenianej sztuki 138,00 zł

 * stada bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)


DZIAŁ DORADZTWA

Usługa doradztwa żywieniowego
 Stawka opłat
za 1 krowę (PLN netto)
Minimalna opłata
za jedną wizytę w stadzie (PLN netto)
Maksymalna opłata
za jedną wizytę w stadzie (PLN netto)
jednorazowa płatność za każdą wizytę doradcy6,50195,00650,00

 

Podział wielkościowy stad1 wizyta w stadzie
w doradztwie abonamentowym,
 • płatność po każdej wizycie doradcy (PLN netto)
 
4 wizyty w stadzie
w doradztwie abonamentowym,
 • płatność za 12 miesięcy z góry (PLN netto)
 
1–20 szt.100,00380,00
21–48 szt.130,00494,00
49–75 szt.200,00760,00
76–200 szt.375,001425,00
powyżej 200 szt.500,001900,00

Przedział wielkościowy stada, determinujący opłatę za wykonaną usługę w systemie abonamentowym, ustalany jest w dniu podpisania umowy na podstawie Wykazu Krów Ocenianych (WKO) z ostatniego próbnego doju lub istniejącego faktycznego stanu krów w stadzie.


LABORATORIA

Laboratorium genetyki bydła

Genotypowanie z wykorzystaniem mikromacierzy Illumina EuroG 10K wraz z kosztem wykonania obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic  – 138 zł (netto dla jednej sztuki)

Laboratorium pasz
Pobranie i oznaczenie
składu chemicznego próbki paszy
Opłata za jednorazową analizę
próbki paszy [PLN netto]
 
 • hodowcy indywiduali pod oceną
 • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
  od hodowców pod oceną
 
35,00
 
 • indywidualni hodowcy nie będący pod oceną
 
50,00
 
 • firmy zewnętrzne* dostarczające próbki pasz
  od hodowców nie będących pod oceną
 
1–10 szt. próbek paszy50,00
11–20 szt. próbek paszy45,00
21–50 szt. próbek paszy40,00
powyżej 50 szt. próbek paszy35,00

*W przypadku próbek dostarczanych przez firmę zewnętrzną wymagane jest zawarcie umowy cywilno-prawnej

Laboratoria mleka

Opłaty za usługi świadczone przez laboratoria mleka PFHBiPM

Rodzaj usługiStawka [zł netto]
1. Badania próbek mleka zbiorczegoProducent mlekaPodmiot skupujący
10,0020,00
Rodzaj usługiStawka [zł netto]
2. Badania próbek mleka (badania diagnostyczne)Stado pod ocenąStado bez oceny
Ilość próbek 1–510,0020,00
Ilość próbek 6–108,0016,00
Ilość próbek 11–156,0012,00
Ilość próbek 16–204,008,00
Ilość próbek powyżej 202,004,00
Rodzaj usługiStawka [zł netto]
Stado pod oceną Stado bez oceny
3. Badanie próbki mleka w kierunku cielności – test PAG8,8011,11

Koszt usługi dotyczącej badania cielności krów z próbek mleka pobranych indywidualnie przez hodowcę poza próbnym dojem zostanie powiększony o koszt przesyłki zestawu do analizy w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem operatora pocztowego.