PFHBiPM
Aktualności

Nowa oferta usług PFHBiPM w roku 2020

Anna Nakonieczna, Asia Pośniak | | Ocena wartości użytkowej

Drugie półrocze roku 2019 było intensywnym czasem, poświęconym na szczegółową analizę  potrzeb i oczekiwań hodowców bydła mlecznego. Wszystkie sygnały płynące z terenu zestawiane były z aktualnie wiodącymi trendami w hodowli bydła, strukturą i specyfiką naszych rodzimych gospodarstw oraz, co trzeba podkreślić z całą stanowczością, znacznym ograniczeniem wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poczet postępu biologicznego.

Ze względu na trudną i bardzo złożoną sytuację w sektorze rolnym, równocześnie kierując się dobrem hodowców proponujemy Państwu innowacyjne podejście do usług, które do tej pory znajdowały się w naszej ofercie. Naszym nadrzędnym celem było zaproponowanie Państwu narzędzi i możliwości, które w możliwie największym stopniu pokryją zapotrzebowanie hodowców, przy jak najmniejszym obciążeniu budżetu gospodarstwa. 

Dlatego od stycznia  2020 roku wprowadzony został szeroki wachlarz nowatorskich rozwiązań i pakietów opracowanych według wskazówek otrzymanych od samych hodowców. Wierzymy, że każdemu hodowcy pozwoli on na spersonalizowanie zakresu usług, z których będzie korzystał,  pod indywidualne zapotrzebowanie w gospodarstwie.

Jednocześnie, w dalszym ciągu obowiązuje atrakcyjny system rabatowy, który łączy w sobie ekonomiczne i ekologiczne podejście do prowadzonej działalności hodowlanej

Poniżej, mogą się Państwo zapoznać z zaproponowanymi przez nas zmianami.

Pakietowość usług

Zaczynając od początku stycznia 2020 roku autonomiczna decyzja hodowcy będzie determinowała wybór modelu pracy w gospodarstwie oraz profilowanie prowadzonej przez siebie działalności poprzez określenie zakresu usług, z których w danym gospodarstwie hodowca chce korzystać. Dotychczas usługi, które Państwu oferowaliśmy były wyraźnie rozdzielone pomiędzy dwa działy: ocenę wartości użytkowej bydła i hodowlę. Od teraz, usługi te zostały połączone w pakiety, w ramach których oferowane przez nas narzędzia wzajemnie się przenikają i uzupełniają tworząc unikalną w skali Europy ofertę.

Pakiet Ocena + Hodowla

Kogo dotyczy:

 • stada z dofinansowaniem z budżetu państwa (tzw. MŚP)
 • stada bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)

Zakres usług dostępnych w ramach pakietu:

 • pomiar wydajności mlecznej wraz z pobraniem prób mleka (próbny dój)
 • analiza laboratoryjna parametrów mleka:
  • tłuszcz [%]
  • białko [%]
  • kazeina [%]
  • sucha masa [%]
  • mocznik[ mg/l]
  • liczba komórek somatycznych [tys. kom./ml]
  • stosunek tłuszczu do białka
  • wskaźnik zagrożenia subkliniczną ketozą
 • rejestracja, przetwarzanie i archiwizacja danych
 • rejestracja zdarzeń z okresów między próbami
 • ocena użytkowości rozpłodowej i ustalenie par rodzicielskich (wg. wewnętrznych procedur PFHBiPM)
 • raporty analityczne STADO i PRÓBA – pełen zakres informacji wraz z informacjami z zakresu hodowli
 • dokument KARTA JAŁÓWKI-KROWY – pełen zakres informacji wraz z informacjami z zakresu hodowli
 • dostęp do programu Stado OnLine (SOL) – moduł Podstawowy i Inseminator – pełna informacja
 • dostęp do doradztwa zootechnicznego
 • transport próbek mleka (skrzynki) po próbnym doju do laboratorium
 • pobranie, na zlecenie hodowcy, materiału biologicznego do ustalenia pochodzenia w oparciu o badania markerów DNA (opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem opłat laboratorium wykonującego badanie)
 • wpis do ksiąg hodowlanych cieliczki/krowy spełniającej warunki wpisu do sekcji i klasy danej księgi
 • weryfikacja pochodzenia zgodnie z zapisami programu hodowlanego dla danej rasy
 • dostęp do doradztwa hodowlanego
 • dostęp do następujących informacji, pod warunkiem, że są one możliwe do uzyskania:
  • pełne dane rodowodowe (przodkowie sztuki)
  • wartości hodowlane i indeksy selekcyjne, w tym Indeks Ekonomiczny
  • inbred
  • wady genetyczne i cechy jednogenowe
  • indeksy rodowodowe do preselekcji zwierząt
 • możliwość udziału w programie selekcji buhajów, wybór matek buhajów spośród samic kandydatek
 • możliwość niezależnego doradztwa z wykorzystaniem programu do kojarzeń DoKo
 • dostęp do bilansu genetycznego
 • podstawowe raporty i wykazy hodowlane
 • możliwość udziału w programach ochrony zasobów genetycznych
 • możliwość udziału zwierząt w wystawach i pokazach bydła hodowlanego

Określenie wysokości stawki jednorazowej za usługę w pakiecie Ocena + Hodowla opiera się na zasadzie „5 kroków”:

Krok 1

Klasyfikacja przedsiębiorstw. Kwalifikację do grup Dużych lub Małych i Średnich Przedsiębiorstw określają przepisy Rozporządzenia Komisji (UE)nr 702/2014 z dn. 25.06.2014r. uznającego niektóre  kategorie  pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1).

Ważne! Jeśli jesteś hodowcą z kategorii dużych przedsiębiorstw zwróć uwagę na  aktualną opłatę jednostkową za sztukę ocenianą. Dotychczasową  usługę wpisu do ksiąg hodowlanych włączyliśmy w cenę pakietu O+H, doliczając jedynie 1,20 zł netto, a nie jak do tej pory 37,00 zł netto. 

Krok 2

Własność sprzętu pomiarowego. Kwalifikacja stawki zmienia się w zależności od tego czy właścicielem sprzętu pomiarowego jest Hodowca czy PFHBiPM.

Pamiętaj! Pomiaru ilości udojonego mleka można dokonać jedynie za pomocą urządzeń posiadających akredytację ICAR oraz podlegających okresowemu sprawdzaniu/kalibracji zgodnie z wytycznymi producenta oraz  ICAR.

Krok 3

Metoda oceny. Wybór metody oceny to suwerenna decyzja Hodowcy. W przypadku pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą radą i pomocą w celu dobrania optymalnej metody dla danego gospodarstwa.

Krok 4

Wielkość stada. W tym przypadku działa prosta zasada im większe stado, tym niższa stawka jednostkowa.

Krok 5

System rabatowy. Do wyboru są trzy możliwości, które mogą istotnie wpłynąć na końcową wysokość stawki jednostkowej:

 • e-dokumenty -0,10 zł/szt,
 • rezygnacja z KARTY JAŁÓWKI-KROWY -0,42 zł/szt,
 • aktywny użytkownik SOL -0,20 zł/szt.

 Łącznie suma rabatów to aż 0,72 zł od stawki jednostkowej.

 

Rozszerzenie wachlarza metod oceny

Oprócz pakietowości, w tym roku proponujemy naszym Klientom nową metodę oceny – tzw. „szóstkę”. W ramach tej metody Hodowcy mają do wyboru aż 4 warianty: A6, AT6, AR6 oraz AZ6.

Wprowadzenie czterech nowych wariantów to realna odpowiedź na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby hodowców oraz mądry kompromis pomiędzy wysokością stawki za sztukę ocenianą a częstotliwością otrzymywania wyników z prowadzonej oceny wartości użytkowej bydła.

Modernizacja raportów wynikowych

W roku 2020 będziemy sukcesywnie udostępniać hodowcom dotychczasowe raporty wynikowe w nowej szacie graficznej oraz zmodernizowane pod kątem zakresu informacji, a także sposobu jej prezentacji. Planujemy również wprowadzenie i udostępnienie hodowcom nowych dokumentów analitycznych ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji pod kątem hodowlanym i ekonomicznym.

Mamy nadzieję, że zaproponowane i wprowadzane przez nas zmiany będą pomocne w ekonomicznym i efektywnym zarządzaniu stadem i gospodarstwem oraz spotkają się z Państwa akceptacją i uznaniem.

Szczegółowy opis naszej oferty dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz u naszych pracowników.

Zapraszamy do współpracy!