Ocena
Cennik

Usługa podstawowa

Usługi prowadzone w stadach wyposażonych we własne, skalibrowane urządzenia pomiarowe oraz roboty udojowe z własnym urządzeniem do automatycznego pobierania prób (samplerem)

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
Metoda ocenyA4AT4A8AR4 i AZ4AR8 i AZ8
Wielkość stada:
≤ 300 szt.
Z dofinansowaniem z budżetu państwa
12,9711,8719,0011,1116,63
301–500 szt.11,6810,6817,1010,0114,96
501–1000 szt.11,0310,0917,109,4414,14
>1000 szt.10,389,4915,208,8913,30
Bez dofinansowania z budżetu państwa
 13,1312,0019,2211,2616,84

 

Usługi z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych będących w posiadaniu polskiej federacji hodowców bydła i producentów mleka

Stawka jednorazowa za usługę w zł netto
Metoda ocenyA4AT4A8AR4AR8
Wielkość stada:
≤ 300 szt.
Z dofinansowaniem z budżetu państwa
13,9412,7620,4212,0017,93
301–500 szt.12,5411,4818,3710,8016,14
501–1000 szt.11,8410,8517,3310,1915,24
>1000 szt.11,1510,2116,339,6014,35
Bez dofinansowania z budżetu państwa
 14,1012,9120,6812,1618,14

Upusty dla usługi podstawowej

-0,10 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie hodowca decyduje się na e-dokumenty Przez e-dokumenty PFHBiPM rozumiane są:

  • E-faktura tj. faktura w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF.
  • E-RW tj. bieżące wyniki prowadzonej oceny wartości użytkowej w postaci raportów wynikowych w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF.

-0,42 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie PFHBiPM prowadzi dokumentację hodowlaną dla wszystkich krów i jałówek w stadzie, z pominięciem dokumentu Karta Jałówki-Krowy.

-0,20 zł netto od stawki jednorazowej pakietu podstawowego dla każdej sztuki w stadach gdzie hodowca jest aktywnym użytkownikiem programu SOL Aktywny użytkownik programu SOL oznacza usługobiorcę, który na bieżąco rejestruje wszystkie zdarzenia w stadzie, które wystąpiły w okresie między próbnymi dojami. Warunek – wprowadzenie minimum 90% wymaganych przy próbnym doju zdarzeń.

Usługi dodatkowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rodzaj usługiStawka
            w zł netto
Dodatkowe raporty wynikowe dostarczane hodowcom na życzenie
Koszty stałe*RW8 (Somatyka)
RW9 (Rasy – Krowy)
RW10 (Rasy – Stado)
2,20
RW3 (Rozród)
RW4 (Młodzież)
RW6 (Zdarzenia)
RW7 (Wartość hodowlana)
1,20
RW11 (Żywienie)2,50
Koszt wydruku jednej strony0,20

* do ceny należy doliczyć kwotę kosztów wydruku

 

więcej informacji o raportach wynikowych >>

Kalkulator cen

Liczba krów w stadzie

Podaj liczbę krów w stadzie które będzie podlegało ocenie

 

Usługa podstawowa
Rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa
Wykorzystanie sprzętu pomiarowego
Stawka jednorazowa od krowy XXX
Upust dla usługi podstawowej

pakiet e-dokumenty | -0,10 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet Aktywny użytkownik SOL | -0,20 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

pakiet bez Karty Jałówki-Krowy | -0,42 zł / szt. | więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”

Stawka jednorazowa od krowy z rabatem XXX
Faktura (netto) XXXX

Orientacyjny cennik usług ze strony pfhb.pl | Skontaktuj się z nami: +48 22 502 33 47, pfhb@pfhb.pl

MŚP (Stado dotowane z budżetu państwa)

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które w co najmniej w jednym roku w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oświadczenia spełniają łącznie następujące kryteria: zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:
1) średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
2) małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3) mikroprzedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>e-dokumenty&nbsp;|</strong> -0,10 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,10
Duże (Stado bez dotacji z budżetu państwa)

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 193/1 z dnia 01.07.2014 r.) jest przedsiębiorca, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników, 
W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych
w pkt. 1) i 2) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji, lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej).
2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
3. którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.
WIĘCEJ INFORMACJI – Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Link do pobrania rozporządzenia


<p>pakiet <strong>Aktywny użytkownik SOL</strong>&nbsp;<strong>|</strong> -0,20 zł / szt.&nbsp;<strong>| </strong><a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,20
<p>pakiet <strong>bez Karty Jałówki-Krowy |</strong> -0,42 zł / szt. <strong>|</strong>&nbsp;<a href="t3://page?uid=59#154" target="_blank">więcej infomracji w zakładce „ocena / cennik”</a></p>
0,42